Polityka prywatno艣ci Healthy Food

Healthy Food pragnie zapewni膰, 偶e dok艂ada szczeg贸lnych stara艅 w celu ochrony prywatno艣ci i informacji mu przekazanych, a dotycz膮cych U偶ytkownik贸w Serwisu internetowego. Administrator z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 dobiera i stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych, w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnion膮 modyfikacj膮, jak r贸wnie偶 przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Adresatem mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug dost臋pnych na stronie internetowej nie s膮 dzieci poni偶ej 16 roku 偶ycia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotycz膮cych dzieci poni偶ej 16 roku 偶ycia.

W niniejszym regulaminie znajdzie informacje o uprawnieniach, kt贸re przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Healthy Food.

Polityka dotyczy wszystkich Klient贸w Healthy Food, a tak偶e wszystkich odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetow膮 www.hfood.pl

Nasza strona internetowa mo偶e zawiera膰 linki do stron internetowych innych przedsi臋biorc贸w. Ka偶dy z tych przedsi臋biorc贸w mo偶e mie膰 w艂asn膮 polityk臋 prywatno艣ci, z kt贸r膮 nale偶y si臋 zapozna膰. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za praktyki dotycz膮ce prywatno艣ci ani za produkty i us艂ugi stron trzecich.

Prosimy o zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu hfood.pl, okre艣laj膮cym warunki korzystania z naszych us艂ug.

W sprawie Twoich danych osobowych mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z Administratorem danych osobowych za pomoc膮:
– poczty elektronicznej: iod@hfood.pl,
– poczty tradycyjnej: ul. 3 maja 64/66C, 93-408 艁o虂dz虂

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Krzysztof Stawi艅ski, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomoc膮:
– poczty elektronicznej: iod@hfood.pl,

– poczty tradycyjnej: ul. 3 maja 64/66C, 93-408 艁o虂dz虂

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOS脫B ICH WYKORZYSTYWANIA

Wst臋p

W tej Polityce znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Healthy Food.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezb臋dne do zawarcia umowy z Healthy Food, jak r贸wnie偶 mo偶e wynika膰 z przepis贸w prawa 鈥 brak podania danych uniemo偶liwi zawarcie umowy (przyj臋cie od Ciebie zam贸wienia).

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

COMIDA Sp. z o.o. k, Krzysztof Stawi艅ski, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 艁o虂dz虂, NIP: 7292731629, REGON: 384229593.

2. 艢wiadczenie us艂ug Healthy Food

艢wiadczenie us艂ug Healthy Food obejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania po stronie Healthy Food: czynno艣ci administracyjne zwi膮zane z przyj臋ciem i realizacj膮 zam贸wienia, za po艣rednictwem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie op艂at, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelno艣ci, kontrol臋 jako艣ci us艂ug, oferowanie Ci produkt贸w i us艂ug (marketing bezpo艣redni).

3. Jakie dane przetwarzamy w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug Healthy Food?

Dane osobowe (imi臋, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w zwi膮zku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.hfood.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak d艂ugo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wy艂膮cznie w zwi膮zku z us艂ugami, kt贸re realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstaw臋. Dane te przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

5. Jaki to cel, podstawa i jak d艂ugo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestaw贸w dietetycznych Healthy Food), na podstawie z艂o偶onego zam贸wienia na zestawy dietetyczne Healthy Food 鈥 przez okres realizacji zam贸wienia;
2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka Healthy Food (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyra偶onej zgody 鈥 do czasu cofni臋cia zgody;
3) marketing w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Healthy Food, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych 鈥 do czasu wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyra偶onej zgody 鈥 do czasu cofni臋cia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Healthy Food marketingu bezpo艣redniego swoich us艂ug. W tym celu przetwarzane b臋d膮 dane w zakresie: imi臋, nazwisko, dane kontaktowe;
4) rachunkowy, na podstawie przepis贸w o rachunkowo艣ci 鈥 przez 5 lat od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, w kt贸rym p艂atno艣膰 zwi膮zana ze zrealizowan膮 umow膮 zosta艂a ostatecznie sp艂acona, rozliczona lub przedawniona;
5) ewentualna windykacja i dochodzenie roszcze艅 oraz obrona praw Healthy Food w post臋powaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Healthy Food, do czasu up艂ywu okres贸w przedawnienia roszcze艅, zgodnie z obwi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Healthy Food.

6. Czy udost臋pniamy komukolwiek Twoje dane?

Udost臋pniamy dane Klient贸w Healthy Food tylko wtedy, gdy jest to niezb臋dne w zwi膮zku z realizacj膮 us艂ug Healthy Food. Dzia艂ania takie s膮 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych. Mo偶emy udost臋pnia膰 dane podmiotom przetwarzaj膮cym je na zlecenie Healthy Food jako administratora, m.in. kurierom realizuj膮cym dostawy zestaw贸w dietetycznych, podmiotom z kt贸rymi Healthy Food wsp贸艂pracuje w zakresie przygotowywania zestaw贸w dietetycznych, dostawcom us艂ug IT maj膮cym siedzib臋台 w Polsce, dostawcom us艂ug archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzaj膮cym dane w celu windykacji nale偶no艣ci, kancelariom prawnym 艣wiadcz膮cym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym 鈥 przy czym takie podmioty przetwarzaj膮台 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami administratora.
Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

7. Masz kontrol臋 nad swoimi danymi i masz nast臋puj膮ce prawa:

prawo do wyra偶enia oraz cofni臋cia zg贸d na:
– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail, numer sms, w drodze po艂膮czenia telefonicznego lub za po艣rednictwem automatycznych urz膮dze艅 wywo艂uj膮cych;

prawo do wniesienia sprzeciwu:
– w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpo艣redniego produkt贸w lub us艂ug Healthy Food,
– dotycz膮cego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interes贸w Healthy Food, z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮;

prawo dost臋pu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegaj膮cych przetwarzaniu, tak偶e w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorc贸w, kt贸rym dane osobowe zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, 藕r贸dle ich pozyskania przez Healthy Food;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;

prawo do usuni臋cia Twoich danych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a Healthy Food nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowi膮zku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udost臋pnionych nam przez Ciebie, w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby艣 chcia艂 udost臋pni膰 je innemu dostawcy us艂ug; uprawnienie to dotyczy wy艂膮cznie danych osobowych, kt贸re Healthy Food przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zam贸wienia).

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w nast臋puj膮cych przypadkach (przy sk艂adaniu wniosku nale偶y wskaza膰 jeden z poni偶szych przypadk贸w):
鈥 je艣li masz zastrze偶enia co do prawid艂owo艣ci Twoich danych;
鈥 je艣li uwa偶asz, 偶e nie powinni艣my przetwarza膰 Twoich danych, ale jednocze艣nie nie chcesz, aby艣my je usun臋li;
鈥 je艣li takie dane osobowe nie s膮 ju偶 nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w zwi膮zku z dochodzeniem roszcze艅;
鈥 je艣li wyrazi艂e艣 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowi膮zkiem jest sprawdzenie, czy powinni艣my je dalej przetwarza膰.

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoni膮c na nasz膮 infolini臋.

Healthy Food udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem najp贸藕niej w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego 偶膮dania jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Mo偶emy r贸wnie偶 nagrywa膰 Twoje po艂膮czenia telefoniczne z naszym biurem obs艂ugi.
Skarga do organu nadzorczego

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, Healthy Food mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Skarga do organu nadzorczego

Je偶eli s膮dzisz, 偶e przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego, w szczeg贸lno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim swojego zwyk艂ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope艂nienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka plik贸w “cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plik贸w “cookies” i odnosi si臋 do stron internetowych, kt贸rych operatorem jest COMIDA Sp. z o.o. k, Krzysztof Stawi艅ski, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 艁o虂dz虂, NIP: 7292731629, REGON: 384229593. (Zwanego dalej Operatorem).

Czym s膮 pliki “cookie?

Poprzez pliki “cookies” nale偶y rozumie膰 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, przechowywane w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownik贸w, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

Do czego u偶ywamy plik贸w “cookies”?

Pliki “cookies” u偶ywamy w celu:
鈥 dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb
鈥 tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci
鈥 utrzymania sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a.

Jakich plik贸w “cookies” u偶ywamy?

W ramach stron internetowych stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

W ramach stron internetowych stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:

鈥 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach stron internetowych
鈥 pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
鈥 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
鈥 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.
鈥 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie U偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅
鈥 鈥瀉nalityczne” pliki cookie analizy internetowej umo偶liwiaj膮 lepsze poznanie sposobu interakcji u偶ytkownik贸w w zakresie zawarto艣ci stron internetowych, aby lepiej zorganizowa膰 uk艂ad naszej strony. Gromadz膮 informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzaj膮cych, typie strony, z jakiej u偶ytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty u偶ytkownik贸w na tej stronie. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych u偶ytkownika, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwi膮zania Google Analytics.

Pliki cookie firm niezale偶nych znajduj膮cych si臋 na stronach internetowych Operatora:

Google Analytics, HotJar – pliki cookie analiz stron internetowych gromadz膮 informacje o sposobie korzystania przez odwiedzaj膮cych z naszej strony, typie strony, z jakiej u偶ytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin u偶ytkownik贸w i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych u偶ytkownika, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
Wi臋cej informacji oraz dodatek do przegl膮darki blokuj膮cy Google Analytics: tools.google.com oraz na stronie https://hotjar.com
Refericon 鈥 na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja obs艂uguj膮ca polecenia produkt贸w Healthy Food, u偶ytkownik贸w, dzi臋ki plikom cookies mamy mo偶liwo艣膰 szybko potwierdzi膰 Twoj膮 to偶samo艣膰, dzi臋ki czemu korzystanie z naszych Us艂ug staje si臋 znacznie 艂atwiejsze i bardziej dost臋pne. 鈥濸liki cookie鈥 s膮 wykorzystywane przez Refericon wy艂膮cznie w celu personalizacji konkretnego u偶ytkownika wi臋cej informacji na stronie: https://www.refericon.pl
RTB House, Criteo 鈥 pliki cookie wykorzystuj膮ce informacje zebrane o u偶ytkowniku pozwalaj膮ce personalizowa膰 wy艣wietlane reklamy pod jego preferencje. Pliki cookie鈥 s膮 wykorzystywane przez dostawc贸w wy艂膮cznie w celu personalizacji konkretnego u偶ytkownika. Wi臋cej informacji na stronie: https://www.criteo.com/ oraz https://www.rtbhouse.com/pl/

INNE PLIKI COOKIES

Wykorzystywane ma stronach 鈥 cookies _cfdui

Thulium – na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja u艂atwiaj膮ca kontakt u偶ytkownika z biurem obs艂ugi klienta, oraz usprawniaj膮ca kontakt telefoniczny u偶ytkownik贸w, dzi臋ki plikom cookies mamy mo偶liwo艣膰 zareagowa膰 na wys艂an膮 przez u偶ytkownika pro艣b臋 o kontakt telefoniczny. 鈥濸liki cookie鈥 s膮 wykorzystywane przez Thulium. wy艂膮cznie w celu prawid艂owego wy艣wietlenia apletu zam贸wienia rozmowy i nie przechowuj膮 偶adnych danych osobowych.
wi臋cej informacji na stronie: https://thulium.pl/

Modu艂 艣ledz膮cy Facebooka 鈥 cookies _fr

Facebook – na stronie internetowej wykorzystywane s膮 pliki cookies zapisuj膮ce id przegl膮darki i zaszyfrowan膮 wersj臋 to偶samo艣ci u偶ytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalaj膮 nam analizowa膰 ilo艣膰 odwiedzin u偶ytkownik贸w przekierowanych do strony z link贸w opublikowanych na Facebooku i dostosowywa膰 komunikacj臋 oraz ofert臋 do potrzeb odwiedzaj膮cych.
wi臋cej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Podstawy prawne przetwarzania

Powy偶sze dane zbieramy w oparciu o zgod臋 wyra偶on膮 przez u偶ytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane mo偶emy przetwarza膰 r贸wnie偶 na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

Czy pliki “cookies” zawieraj膮 dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy u偶yciu plik贸w “cookies” mog膮 by膰 zbierane wy艂膮cznie w celu wykonywania okre艣lonych funkcji na rzecz u偶ytkownika. Takie dane s膮 zaszyfrowane w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom nieuprawnionym.

Jak d艂ugo b臋dziemy przetwarza膰 pliki “cookies”?

W przypadku wyra偶enia przez Ciebie zgody na zapisywanie plik贸w cookies, co 365 dni od daty wyra偶enia zgody na ich zapisywanie, b臋dziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosi膰 Ci臋 o ponowne wyra偶enie zgody na ich zapisywanie.

Usuwanie plik贸w “cookies”

Standardowo oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych domy艣lnie dopuszcza umieszczanie plik贸w “cookies” na urz膮dzeniu ko艅cowym. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w “cookies” w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym przes艂aniu na urz膮dzenie u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w “cookies” dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)
FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia)
Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)
Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)
Ograniczenie stosowania plik贸w “cookies” mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Strony internetowe Operatora s膮 zaopatrzone w 艣rodki bezpiecze艅stwa, maj膮ce na celu ochron臋 danych pozostaj膮cych pod nasz膮 kontrol膮 przed ich utrat膮, niew艂a艣ciwym wykorzystaniem czy modyfikacj膮. Zobowi膮zujemy si臋 chroni膰 wszelkie informacje ujawnione nam przez Klient贸w zgodnie z normami ochrony bezpiecze艅stwa i zachowania poufno艣ci. Operator stron internetowych oferuje U偶ytkownikom mo偶liwo艣膰 zrezygnowania z otrzymywania materia艂贸w reklamowych oraz zam贸wionych newsletter贸w. Operator zapewnia U偶ytkownikom opcj臋 usuni臋cia informacji o sobie z baz danych i umo偶liwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysy艂anych za pomoc膮 list贸w elektronicznych.