Zasady działania systemu lojalnościowego i Wyboru Menu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (dalej ,,Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej ,,Healthy 2gether” (dalej: ,,Promocja”), dotyczącej zakupu na stronie internetowej www.hfood.pl (dalej: ,,Sklep internetowy”) oraz w aplikacji mobilnej o nazwie Healthy Food (dalej jako: ,,Aplikacja”) programów dietetycznych (dalej ,,Zestaw”) w obniżonej (promocyjnej) cenie.

2. Organizatorem Promocji jest COMIDA Sp. Z o.o. k z siedzibą w Łodzi, adres: ul. 3 maja 64/66C, Łódź (kod pocztowy: 93-408), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000080047, numer NIP: 729-273-16-29, numer Regon: 384229593, telefon: +42 307 02 01, poczta elektroniczna: biuro@hfood.pl (dalej jako ,,Organizator”).

3. Promocja trwa od dnia 12 stycznia 2021 roku (od godziny 00:01) do odwołania

4. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w miastach w których zgodnie z informacją prezentowaną na stronach internetowych Sklepu internetowego oraz w Aplikacji dostarczane są Zestawy.

2. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów posiadających Konto w Sklepie i/lub Aplikacji oraz składających za jego pośrednictwem Zamówienie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. W ramach Promocji Klient, o którym mowa w ppkt. 1, który Zamawia jednocześnie, w okresie trwania Promocji, 2 (dwa) Zestawy diet oraz wielokrotność zamówienia( opcja bez i z weekendami), a Zestawy Zamawiane są pod jeden adres dostawy w te same dni, otrzyma 5 % (pięć procent) zniżki na całość Zamówienia. Przez wielokrotność zamówienia rozumie się Zamówienie kolejnych 2 (dwóch) Zestawów diet pod ten sam adres itd. Zamówienie 3 (trzech) Zestwów diet upoważnia do rabatu jedynie za 2 pierwsze Zestawy.

3. Przez złożenie Zamówienia w rozumieniu ppkt. 1 i 2 powyżej, rozumie się zawarcie umowy sprzedaży obejmującej określoną wyżej ilość Zestawów oraz uiszczenie płatności ich ceny wraz z dostawą. Przez dokonanie płatności rozumie się wpłynięcie środków na rachunek bankowy Organizatora lub otrzymanie przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego, obsługującego płatności w Sklepie internetowym lub Aplikacji o wpłynięciu płatności Klienta.

4. W Promocji biorą udział wyłącznie Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Aplikacji w ramach Konta Klienta. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia złożone telefonicznie czy e-mailowo.

5. Zwielokrotnianie ilości zamawianych Zestawów nie uprawnia Klienta do pomniejszenia ceny jego Zamówienia o kwotę wyższą niż wskazana w ppkt. 1 powyżej. Każdy Klient może jednak skorzystać z Promocji dowolną ilość razy.

6. W przypadku Zamówień Zestawów w ramach niniejszej Promocji Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu, o których mowa w regulaminie Sklepu internetowego i Aplikacji takich jak: zmiana adresu dost- awy, wstrzymanie i wznowienie dostawy Zamówienia, rezygnacja z Zamówienia, jak również określenie preferowanych godzin dostawy, na zasadach tam określonych, jednak wyłącznie w stosunku do wszystkich zamówionych w ramach Promocji Zestawów diet jednocześnie. Oznacza, to że wszystkie dokonane przez Klienta zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich zamówionych w Promocji Zestawów diet.

7. Promocja łączy się z promocjami za długość zamówienia, a także niektórymi sezonowymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, o czym klient jest informowany w zasadach poszczególnych promocji.

Promocja ma zastosowanie w Sklepie internetowym i Aplikacji.

8. Zestawy zakupione w ramach Promocji podlegają standardowym zasadom reklamacji określonym w Sklepie internetowym i Aplikacji. W przypadku uznania reklamacji i przyznania zwrotu kosztów, zwrócona zostaje wyłącznie kwota rzeczywiście uiszczona przez Klienta przy zakupie Zestawów.

3. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności prze-prowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. 3 maja 64/66C, Łódź (kod pocztowy: 93-408) lub w formie wiadomości email na biuro@hfood.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika promocji oraz powód reklamacji. 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. 4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.hfood.pl. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu internetowego i oraz Aplikacji, jak równiez przepisy obowiązującego prawa.

3. Organizator ma prawo przedłużyć okres Promocji, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem komunikatu na stronach internetowych Sklepu internetowego i w Aplikacji.

4. Administratorem danych osobowych jest COMIDA Sp. Z o.o. k z siedzibą w Łodzi, adres: ul. 3 maja 64/66C, Łódź (kod pocztowy: 93-408), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000080047, numer NIP: 729-273-16-29, numer Regon: 384229593, telefon: +42 307 02 01, poczta elektroniczna: biuro@ hfood.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji promocji. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w związku z uczestnictwem osoby w promocji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania promocji. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administra- torem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@ hfood.pl. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.