Regulamin

Serwisu internetowego 

„Healthy Food”

 

Ogólne

COMIDA Sp. Z o.o. k z siedzibą w Łodzi, adres: ul. 3 maja 64/66C, Łódź (kod pocztowy: 93-408), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000080047, numer NIP: 729-273-16-29, numer Regon: 384229593, prowadzi Serwis internetowy pod adresem: www.hfood.pl w ramach którego oferuje Klientom korzystanie z udostępnianych w jego ramach Usług oferowanych przez markę Healthy Food catering dietetyczny. 

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem zarówno Serwisu internetowego jak i Aplikacji, zasady zawierania umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Serwis internetowy oraz Aplikacja będą dalej zwane wspólnie:,,Healthy Food”. Regulamin reguluje również zasady składania oraz realizacji Zamówień telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

COMIDA Sp. Z o.o. k może też udostępniać i oferować swoje Usługi, Towary lub Produkty z wykorzystaniem innych niż określone niniejszym Regulaminem, miejsc lub kanałów – w takim przypadku, o ile nie zostanie to inaczej zastrzeżone, zasady ich świadczenia będą każdorazowo określone odrębnie w takim miejscu lub kanale.

§1 Definicje

1. Usługodawca – COMIDA Sp. Z o.o. k z siedzibą w Łodzi, adres: ul. 3 maja 64/66C, Łódź (kod pocztowy: 93-408), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000080047, numer NIP: 729-273-16-29, numer Regon: 384229593, telefon: +42 307 02 01, poczta elektroniczna: biuro@hfood.pl, numer BDO: 000142534.
2. Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem www.hfood.pl
3. Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą ,,Healthy Food”, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Klientom za pośrednictwem Google Play, AppStore oraz AppGallery, przeznaczone do instalacji i na Urządzeniu mobilnym, w ramach którego Klienci mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Healthy Food lub korzysta z innych Usług dostępnych w Healthy Food.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
7. Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – programów dietetycznych wskazanych szczegółowo w Healthy Food, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w informacjach w Healthy Food.
8. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Healthy Food.
9. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Healthy Food, której przedmiotem jest Zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
10. Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego Zamówień) znajdujący się w Healthy Food.
11. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie, którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Healthy Food umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
14. Towar – wszelkie towary prezentowane w Healthy Food, niebędące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
16. Urządzenie mobilne / Urządzenie – urządzenie pozwalające Klientowi na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM , IOS lub inny wskazany w Aplikacji.
17. Google – spółka Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii, zarejestrowana pod adresem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play.
18. Google Play – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi pod nazwą: Sklep Play, prowadzony przez Spółkę Google, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM.
19. Apple Distribution International – spółka Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, wpisaną do rejestru pod numerem 470672 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii, będąca operatorem sklepu internetowego AppStore.
20. AppStore – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi prowadzony przez Apple Distribution International, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem iOS.
21. Aspiegel Limited – spółka Aspiegel Limited z siedzibą w Irlandii przy 1F, Simmonscourt House, Ballsbridge, Dublin, D04 W9H6 Irlandia, wpisaną do rejestru pod numerem 561134 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii, będąca operatorem sklepu internetowego App Gallery.
22. AppGallery – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi prowadzony przez Aspiegel Limited, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem Android TM lub innym – wskazanym bezpośrednio w AppGallery.
23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
24. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
25. Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia zarówno w Serwisie jak i w Aplikacji Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
– adres poczty elektronicznej: biuro@hfood.pl;
– pod numerem telefonu: +42 302 02 01.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Healthy Food, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
5. Korzystanie z Healthy Food oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Healthy Food – odpowiednio w Serwisie lub Aplikacji.
6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:
– system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej;
– instalacja Aplikacji na kompatybilnym Urządzeniu mobilnym;
– dostęp do Internetu w Urządzeniu mobilnym;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– aktywna i poprawnie skonfigurowana na Urządzeniu mobilnym usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe;
– posiadanie konta użytkownika w serwisie Facebook (facebook.com) lub Google (google.com) – w przypadku rejestracji i logowania w Aplikacji z wykorzystaniem kont w tych serwisach.
8. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:
– zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi odpowiednio w sklepie internetowym Google Play, AppStore lub AppGallery;
– pobrać Aplikację ze sklepu internetowego Google Play, AppStore lub AppGallery;
– zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
9. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług lub funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, może być konieczne włączenie w Urządzeniu mobilnym usług lokalizacji oraz zapewnienie dostępu Aplikacji do tych usług oraz do aparatu wbudowanego w Urządzeniu mobilnym. W celu optymalizacji w korzystaniu z takich Usług czy funkcjonalności, zalecane jest zezwolenie Aplikacji na stały dostęp do tych Usług.
10. Usługodawca może również w ramach wybranych Usług lub funkcjonalności wyświetlać Klientom Aplikacji w Urządzeniu mobilnym powiadomienia push. Powiadomienia push są wyświetlane wyłącznie Klientom, którzy wyrazili na to zgodę akceptując właściwy monit w Aplikacji lub wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach Urządzenia mobilnego.
11. W przypadku korzystania przez Klienta z Aplikacji, postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią jednocześnie treść umowy o korzystanie z Aplikacji – zawieranej w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu. Umowa o korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z momentem odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego Klienta. Klient może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym. Usunięcie Aplikacji nie wpływa na realizację Umów w ramach Okresu abonamentowego, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy Klient wybrał Zamówienie z opcją płatności Subskrypcyjnej (dostępnej wyłącznie w Aplikacji), subskrypcja zostaje anulowana z końcem Okresu abonamentowego.
12. Z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji Usługodawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Klienta bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
– wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
– utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
– tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
– przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
13. Naruszenie przez Klienta będącego Przedsiębiorcą warunków licencji, o której mowa w ustępie powyżej, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
14. Każdy Klient korzystający z Healthy Food zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych;
– korzystania z Healthy Food w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Healthy Food jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
– korzystania z Healthy Food w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca za pośrednictwem Healthy Food umożliwia korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługi udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie różnią się od Usług i funkcjonalności dostarczanych w ramach Aplikacji, zgodnie z zapisami poniżej.
3. Klient może przeglądać treści prezentowane zarówno w Serwisie jak i Aplikacji. W szczególności prezentowane tam mogą być treści o tematyce branżowej. Zakończenie świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi treści dostępnych zarówno w Serwisie jak i Aplikacji ma miejsce w momencie zamknięcia przez niego strony Serwisu lub zamknięcia Aplikacji.
4. Zarówno w Serwie jak i Aplikacji udostępniana jest Usługa prowadzenia Konta Klienta. Usługa ta jest dostępna do dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie lub w Aplikacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta.
5. Konto Klienta w Serwisie oraz Aplikacji jest tym samym kontem, co oznacza, że Klient posiadający odpowiednio Konto Klienta w Serwisie lub Aplikacji może zalogować się używając tych samych danych logowania (login i hasło) odpowiednio w drugim z tych miejsc.
6. Usługodawca umożliwia również w Aplikacji oraz Serwisie rejestrację Konta Klienta oraz logowanie się do tego Konta Klienta za pomocą kont Klienta w zewnętrznym serwisie internetowy Google (google.com) lub Facebook (facebook.com). Klient, który rejestruje się w poprzez konto w serwisie internetowym Google lub Facebook, upublicznia w Aplikacji oraz Serwisie swoje imię i nazwisko, które Aplikacja oraz Serwis zapisuje i wykorzystuje w ramach Konta Klienta.
7. Usługodawca za pośrednictwem zarówno Serwisu jak i Aplikacji umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, których realizacja oraz dostawa nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu. Szczegółowe zasady składania oraz realizacji Zamówień określają kolejne paragrafy niniejszego Regulaminu.
8. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS na podany przez Klienta numer telefonu (usługa Newsletter). Świadczenie Usługi Newslettera reguluje odrębny regulamin dostępny w Healthy Food.
9. Wyłącznie w ramach Serwisu, Klient ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu, Towaru czy przebiegu transakcji, które mogą być widoczne dla innych Klientów Serwisu. Klient dodając takie wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
10. Wypowiedzi, o którym mowa w ust. powyżej, powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
11. Natomiast wyłącznie w Aplikacji Klient może korzystać z udostępnianych przez Usługodawcę Usług oraz funkcjonalności, takich jak w szczególności:
– możliwości oceny (ocena oraz komentarz) poszczególnych posiłków ze swojego Zamówienia – oceny nie będą widoczne dla innych użytkowników Aplikacji.
12. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Healthy Food. Promocje w Healthy Food nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4 Zakup Produktu lub Towaru

1. Informacje o Produktach lub Towarach podane w Healthy Food, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
26. 3. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
– telefonicznie pod numerem +42 307 02 01 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17:00 oraz w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do 14.00;
– drogą elektroniczną na adres biuro@hfood.pl – przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
– za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych w Healthy Food – przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych w Healthy Food również posiadanie Konta Klienta oraz zalogowania się do niego.
5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient, po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Healthy Food, określając lub wybierając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Healthy Food. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularze Zamówień dostępne w Healthy Food, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa zgodnie z treścią Zamówienia.
7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
8. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
– podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów prezentowanych w Healthy Food i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu również Okres abonamentowy;
– wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Healthy Food;
– podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
9. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy).
10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmującą Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail.
13. Klient może Zamówić vocher. Klient może Zamówić voucher wyłącznie w Serwisie. W przypadku Zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie Zamówienia) Klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Klient może zrealizować voucher zarówno w Serwisie jak i w Aplikacji. Po wybraniu Produktu, należy wpisać kod vouchera. Nie zrealizowana kwota, pozostaje na koncie Klienta do wykorzystania na kolejne Zamówienia do czasu ważności vouchera. Voucher nie jest zamieniany na środki pieniężne. Voucher nie może być zrealizowany na zakup Towaru.
14. W przypadku Zamówienia vouchera, kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 Dni roboczych, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
15. Usługodawca umożliwia Klientom posiadającym Konto Klienta w Healthy food, Zamówienie Produktu objętego Usługą ,,Wybór Menu” (dalej jako: „Usługa Wybór Menu” lub „Wybór Menu”). Wybór Menu jest funkcjonalnością pozwalającą Klientowi na wymianę poszczególnych posiłków, w ramach odpłatnej funkcjonalności (cena opcji „Wybór menu” podana w Healthy Food), które są dostępne danego dnia spośród innych diet Healthy Food.
16. W celu skorzystania z Usługi Wybór Menu Klient loguje się do swojego Konta Klienta w Healthy Food.
17. W ramach Usługi Wybór Menu, Klient wybiera w momencie składania Zamówienia opcję „Wybór Menu”, zgodnie z informacjami w Healthy Food. Usługodawca dostarcza Produkt w zamówionej przez Klienta kaloryczności oraz według proponowanego przez niego standardowego menu posiłków, z zastrzeżeniem jednak, że Klient może dokonać wymiany każdego z posiłków ze standardowego menu Klient otrzymuje możliwość zmiany każdego z posiłków na inny z dostępnych 3 (trzech) wariantów oferowanych w prezentowanej w Healthy food puli, aż do wyczerpania tej puli, o czym informacja będzie każdorazowo prezentowana Klientowi w Healthy Food.
18. Wymiana posiłków w ramach Wyboru Menu jest możliwa i dostępna jedynie w terminach wskazanych bezpośrednio w Healthy Food, po zalogowaniu się do Konta Klienta. Po upływie wskazanych tam terminów wymiana posiłków nie jest możliwa, a Klient otrzymuje Produkt zgodnie ze standardowym menu wskazanym w Healthy Food.
19. Klient może w ramach Wyboru Menu dokonać dalszej zmiany wymienionych posiłków, dokonać zmiany adresu dostarczenia Zamówienia oraz zmiany terminu dostarczenia Zamówienia (poprzez wstrzymanie dostawy lub zmiany daty dostawy) na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie dla innych Zamówień, przy czym w ramach Wyboru Menu zmianie ulegają terminy w których Klient może ich dokonać. Terminy te zostaną każdorazowo wskazane Klientowi w Healthy Food, po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta.
Klient ma możliwość dokupienia opcji „Wybór Menu” w trakcie trwania zamówienia na cały okres abonentowy lub na wybrane dni.

§5 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktu

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
2. Klient może dokonać zmiany adresu dostawy wskazanego w Zamówieniu z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do Konta Klienta w Healthy Food. Klient wybiera dostępny w Healthy Food termin, od którego dostawa będzie realizowana pod zmieniony adres. W przypadku braku możliwości dostawy pod wybrany przez Klienta adres, Klient zostanie poproszony o wskazanie innego adresu.
3. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę lub tylko na niedzielę. W niedziele dostawy nie są realizowane. Dostawy Zamówień wyłącznie na niedziele realizowane są w soboty poprzedzające niedzielę, której Zamówienie dotyczy. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie będące Dniami roboczymi) oraz w innych wyraźnie wskazanych przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.
4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
5. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
6. Usługodawca Healthy Food informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym oraz w soboty odbywa się w godzinach od 1.00 do 10.00. Klient ma możliwość podania preferowanej najpóźniejszej godziny dostawy, do której preferowałby, żeby dostawa Produktu została zrealizowana. Klient posiadający Konto Klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Klienta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od dnia wskazanego w Healthy Food podczas dokonywania tej zmiany.
7. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 10.00.
8. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym w Healthy Food, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku, w którym dany region określony przez Usługodawcę, został podzielony przez Usługodawcę na strefy, koszt dostawy wliczony jest w cenę Produktu w zakresie dostaw na terenie wchodzącym do Pierwszej strefy, a w odniesieniu do dostaw do miejscowości leżących na terenie objętym Drugą strefą stosuje się zdanie następne. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie każdorazowo wskazany lub podany Klientowi podczas składania Zamówienia.
9. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
10. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.
11. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach wskazanych w Healthy Food jako terminy edycji Zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
12. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy z zastrzeżeniem jednak zapisów dotyczących Produktów Zamówionych w opcji z płatnością Subskrypcyjną, o której mowa w §7.
14. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w terminach wskazanych przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca wskaże też Klientowi informacje o tym, w jakich terminach otrzyma Produkt o wyższej wartości – który uzależniony jest od terminu dokonania przez Klienta Zapłaty. Klient ma możliwość dokonania zmiany Produktu na Produkt o wyższej wartości w drodze indywidulanego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – e-mailowo lub telefonicznie, jak również z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Healthy food po zalogowaniu się do Konta Klienta. Zmiana jest skutecznie dokona w przypadku dokonania (wpływu do Usługodawcy) płatności, o której mowa w pierwszym zdaniu.
15. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem – w terminie wskazanym w Healthy Food. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
16. Klient posiadający Konto Klienta w Healthy food, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 15 powyżej i z zachowaniem zasad oraz terminów określonych w Healthy Food, korzystając w tym celu z funkcjonalności Konta Klienta, po zalogowaniu się do niego, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Healthy Food. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w Healthy Food dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy. Klient dokonując wznowienia dostawy z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Healthy Food po zalogowaniu się do Konta Klienta wybiera termin dostawy wznowionego Zamówienia spośród dostępnych zgodnie z informacjami w Healthy food.

§6 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Healthy food oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo w Healthy food.
3. Usługodawca w Healthy food informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostawą Produktu.

 

§7 Płatności


1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. Metody płatności dostępne w Serwisie różnią się od metod płatności dostępnych w Aplikacji – zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
3. W Serwisie Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
– płatność z wykorzystaniem płatności elektronicznej,
– płatność z pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.
5. Zgodnie z ust. 4 powyżej, Klient składający w Aplikacji Zamówienie na Produkty może wybrać formę zapłaty polegającą na automatycznym, okresowym obciążeniu środka płatniczego wskazanego przez Klienta kwotą odpowiadającą wysokości należności za wybrane przez Klienta Produkty dostarczane w wybranym przez niego Okresie abonamentowym (dalej zwana: „płatnością Subskrypcyjną”). W takim przypadku płatność za kolejne Okresy abonamentowe jest pobierana w stałych – wskazanych w Aplikacji terminach, z zastrzeżeniem jednak, że z uwagi na charakter Zamówienia, Klient jest każdorazowo zobowiązany do zapłaty przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu abonamentowego, którego płatność dotyczy.
6. Płatność Subskrypcyjna pobierana jest z góry za cały Okres abonamentowy, w wysokości wskazany przez Usługodawcę w Aplikacji. Umowa w zakresie przygotowania i dostawy Produktów Zamówionych z płatnością Subskrypcyjną, o ile nie wskazano inaczej, jest zawierana na czas nieoznaczony, do momentu jej wypowiedzenia (anulowania) przez Klienta lub Usługodawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Płatność Subskrypcyjna za kolejny Okres abonamentowy jest pobierana z góry przed rozpoczęciem tego Okresu abonamentowego, w terminie wskazanym w Aplikacji – przy czym będzie to najpóźniej w momencie, w którym zgodnie z informacjami w Aplikacji jest możliwe złożenie Zamówienia na Produkt dostarczany w pierwszym dniu nowego Okresu abonamentowego. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za pośrednictwem formy wybranej przez Klienta nie jest możliwa.
8. W przypadku, gdy płatność Subskrypcyjna za kolejny Okres abonamentowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Klienta (przykładowo w przypadku braku środków na karcie Klienta), Usługodawca wezwie takiego Klienta do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innego środka lub formy płatności. Usługodawca w takim przypadku dokonuje wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu wpłynięcia płatności Klienta. Klient, w takim przypadku może dokonać wznowienia realizacji Zamówienia również dokonując zmiany wybranej formy płatności na inną, dostępną w Aplikacji, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie Klienta.
9. Klient może dokonać anulowania subskrypcji w każdym czasie, jednak nie później niż przed terminem zapłaty za kolejny Okres abonamentowy, a anulowanie takie będzie miało skutek na ostatni dzień bieżącego Okresu abonamentowego. Oznacza to, że Klient może anulować subskrypcje na kolejny Okres abonamentowy przed pobraniem płatności za ten okres. W takim przypadku Zamówienia będą realizowane jedynie do końca czasu trwania bieżącego Okresu abonamentowego, a po jego upływie Umowa zostanie rozwiązana. W celu takiego anulowania Klient korzysta z opcji anulowania subskrypcji w jego Koncie Klienta.
10. Usługodawca również może wypowiedzieć umowę w zakresie przygotowania i dostawy Zamówionych Produktów w modelu płatności Subskrypcyjnej, z zachowaniem 14-dniowego terminu, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu abonamentowego. W tym celu Usługodawca przesyła Klientowi wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
11. Klient zarówno w Serwisie jak i w Aplikacji może wybrać jako formę płatności, płatność za pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W takim przypadku Klient zawiera odrębnie z tym podmiotem stosowną umowę na podstawie, której PayPo sp. z o.o. udziela Klientowi na warunkach z nim określonych finansowania Zamówienia składanego w Healthy Food. Usługodawca nie jest stroną takiej umowy o finansowanie oraz nie ma wpływu na udzielenie przez PayPo takiego finansowania. Więcej informacji dotyczącej tej formy płatności, Klient może znaleźć bezpośrednio u tego operatora płatności.

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta Klienta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru

1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
2. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej.
3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar prosimy zwrócić na adres: 3 maja 64/66c, 93-408 Łódź.
8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

§10 Rękojmia za wady

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres Usługodawcy tj. 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź lub na adres poczty elektronicznej: biuro@hfood.pl.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Healthy Food, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@hfood.pl lub drogą pisemną na adres 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź.
8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, a także dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu.
9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Healthy Food w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
– złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 Postanowienia końcowe

1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Wszelkie prawa do treści zawartych w Healthy Food, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje w Healthy Food, zawierającą termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
7. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje:
– W przypadku korzystania przez Klienta z Aplikacji rozwiązaniem umowy o korzystanie z Aplikacji, co ma skutki tożsame do dokonania przez Klienta usunięcia Aplikacji określone §2 Regulaminu. W takim przypadku do realizacji Zamówień Klienta stosuje się dotychczasowe zapisy Regulaminu.
– W przypadku korzystania z Serwisu – rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta z dniem zakończenia realizacji wszystkich aktywnych Zamówień Klienta. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizowane dla Klienta Zamówienia.