app rabat do -15% na zdrowe diety od healthy food ­čąĽdowiedz si─Ö wi─Öcej ­čąĽ

REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego „Healthy Food”

 

Niniejszy serwis internetowy „Healthy food” dost─Öpny pod adresem internetowym https://hfood.pl/ (dalej: „Healthy food” lub „Serwis”) prowadzony jest przez COMIDA Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů Spó┼éka komandytowa w ┼üodzi przy ul. 3 maja 64 lok. 66C, 93-408 ┼üód┼║ wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi – ┼Üródmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000800447, NIP: 7292731629, REGON: 384229593, numer telefonu: +42 307 02 01, adres e-mail: biuro@hfood.pl, za┼Ť dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane s─ů na stronie Serwisu w zak┼éadce „Kontakt”.

Przedmiotowy regulamin serwisu internetowego Healthy food opisuje rodzaje i sposób ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, w tym metody zawierania umów za po┼Ťrednictwem Serwisu Healthy Food, sk┼éadania i realizacji zamówie┼ä, przebieg wykonywania zawartych umów, prawa i obowi─ůzki Klienta i Sprzedawcy, a tak┼╝e tryb odst─ůpienia od umowy i skorzystania z post─Öpowania reklamacyjnego.

 

1. Definicje regulaminu serwisu internetowego Healthy food

Serwis – serwis internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym https://hfood.pl/

Sprzedawca – COMIDA Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů Spó┼éka komandytowa z siedzib─ů w ┼üodzi przy ul. 3 maja 64 lok. 66C, 93-408 ┼üód┼║, KRS: 0000800447, NIP: 7292731629, REGON: 384229593

Klient – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů zawieraj─ůca umow─Ö ze Sprzedawc─ů

Konsument – osoba fizyczna dokonuj─ůca ze Sprzedawc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů, a tak┼╝e osoba fizyczna zawieraj─ůca umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej

Przedsi─Öbiorca – Klient b─Öd─ůcy przedsi─Öbiorc─ů w rozumieniu art. 431 k.c.

Produkt – posi┼éki – diety z mo┼╝liwo┼Ťci─ů wyboru menu oferowane przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem Serwisu

Torwar – inne przedmioty oferowane przez Sprzedawc─Ö nieb─Öd─ůce Produktami w rozumieniu niniejszego regulaminu

Us┼éuga – proces przygotowania, sprzeda┼╝y za po┼Ťrednictwem Serwisu oraz dostawy posi┼éków realizowana przez Sprzedawc─Ö za po┼Ťrednictwem Serwisu

Umowa – stosunek zobowi─ůzaniowy zawierany na odleg┼éo┼Ť─ç pomi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za pomoc─ů Serwisu, której przedmiotem jest ┼Ťwiadczenie Us┼éugi przez Sprzedawc─Ö na rzecz Klienta  

Konto – konto Klienta zawieraj─ůce zbiór danych o Kliencie, które zawieraj─ů miedzy innymi dane niezb─Ödne do za┼éo┼╝enia Konta w Serwisie oraz histori─Ö zakupów, które znajduj─ů si─Ö w Serwisie

Okres abonamentowy – liczba dni, w których Sprzedawca realizuje na rzecz Klienta przedmiot Umowy

Zamówienie – o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Zamówienia za po┼Ťrednictwem Serwisu zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Serwisu w formie zamówienia z poziomu Konta Klienta lub Zamówienia go┼Ťcinnego

Rejestracja – formularz dost─Öpny w Serwisie umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta Klienta pod adresem internetowym: https://panel.dietly.pl/logowanie-catering?company=hfoodlodz

Promocje – aktualne zni┼╝ki i rabaty publikowane w Serwisie w zak┼éadce „Promocje” oraz poprzez media spo┼éeczno┼Ťciowe

Skarbonka – funkcja udost─Öpniona w Panelu Konta klienta umo┼╝liwiaj─ůca gromadzenie punktów, które Klient mo┼╝e zrealizowa─ç na Produkty i Us┼éugi oferowane przez Sprzedawc─Ö lub do uzyskania zni┼╝ki na Zamówienie

Dni robocze – dni od poniedzia┼éku do pi─ůtku, za wyj─ůtkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1920)

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

Ustawa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Regulamin – uregulowania zawarte w niniejszym dokumencie dotycz─ůce korzystania z Us┼éug Serwisu

 

2. Dane teleadresowe i kontakt ze Sprzedawc─ů

1. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. 3 maja 64 lok. 66C, 93-408 ┼üód┼║.

2. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@hfood.pl,

3. Telefon kontaktowy Sprzedawcy: +42 307 02 01,

4. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawc─ů mo┼╝liwy jest od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 7:00 do 17:00 a tak┼╝e w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00.

5. Kontakt ze Sprzedawc─ů mo┼╝liwy jest równie┼╝ za po┼Ťrednictwem Serwisu Sprzedawcy w zak┼éadce „Kontakt”.

 

3. Postanowienia ogólne korzystania z Healthy food

1. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia na rzecz Klienta Us┼éug zawartych w Serwisie na warunkach okre┼Ťlonych w przedmiotowym Regulaminie.

2. Us┼éugodawca nieodp┼éatnie udost─Öpnia Klientom przedmiotowy Regulamin, który jest dost─Öpny w Serwisie, w sposób umo┼╝liwiaj─ůcy jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie, jak równie┼╝ zapisanie na no┼Ťniku danych.

3. Us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Klientów, a mieszcz─ůce si─Ö w zakresie przedmiotowego Regulaminu s─ů bezp┼éatne.

4. W zwi─ůzku z korzystaniem z Serwisu Klient jest zobowi─ůzany do przestrzegania przedmiotowego Regulaminu.

5. Korzystanie z Serwisu przez Klienta wymaga spe┼éniania przez system teleinformatyczny b─Öd─ůcy systemem urz─ůdze┼ä informatycznych i oprogramowania wymaga┼ä technicznych takich jak: komputer, laptop lub urz─ůdzenie mobilne, w tym telefony i smartfony z dost─Öpem do sieci Internet i dost─Öp do poczty elektronicznej, a tak┼╝e przegl─ůdarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej.

6. Przez korzystanie z Serwisu nale┼╝y rozumie─ç czynno┼Ťci podejmowane przez Klienta w Serwisie prowadz─ůce do zaznajomienia si─Ö z informacjami tam opublikowanymi.

7. Korzystanie z bezp┼éatnych Us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugobiorc─Ö jest mo┼╝liwe za po┼Ťrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dob─Ö. Realizacja zamówie┼ä odbywa si─Ö w sposób okre┼Ťlony w kolejnych paragrafach Regulaminu.

8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, Us┼éugodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni─Öcia narusze┼ä, z wyznaczeniem stosownego terminu, mo┼╝e rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

9. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi Us┼éug─Ö prowadzenia Konta Klienta, do korzystania z której konieczne jest dokonanie rejestracji przez Klienta w Serwisie poprzez wype┼énienie i zaakceptowanie formularza Rejestracji. Nast─Öpnie Klient musi dokona─ç potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcj─ů wskazan─ů w wiadomo┼Ťci przes┼éanej przez Sprzedawc─Ö na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů przes┼éania przez Klienta ┼╝─ůdania usuni─Öcia Konta Klienta.

10. Sprzedawca za po┼Ťrednictwem zarówno Serwisu umo┼╝liwia Klientowi zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, których realizacja oraz dostawa nast─ůpi w terminie wskazanym w Zamówieniu. Szczegó┼éowe zasady sk┼éadania oraz realizacji Zamówie┼ä okre┼Ťlaj─ů kolejne paragrafy niniejszego Regulaminu.

11. Klient mo┼╝e równie┼╝ otrzymywa─ç od Sprzedawcy informacje handlowe w formie wiadomo┼Ťci przesy┼éanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomo┼Ťci SMS na podany przez Klienta numer telefonu (us┼éuga Newsletter). ┼Üwiadczenie Us┼éugi Newslettera reguluje odr─Öbny regulamin dost─Öpny w Healthy food.

12. W ramach korzystania z panelu Konta Klienta, Klient mo┼╝e dokonywa─ç oceny Produktów i Towarów, przebiegu transakcji.

 

4. Zakup Produktu lub Towaru

1. Sprzedawca umo┼╝liwia Klientowi z┼éo┼╝enie Zamówienia na przygotowanie i dostaw─Ö Produktu zgodnie ze z┼éo┼╝onym Zamówieniem.

2. Produkty pakowane s─ů pró┼╝niowo w pojemniki wype┼énione gazem spo┼╝ywczym MAP. Produkty ró┼╝ni─ů si─Ö wariantami diety, wielko┼Ťci─ů porcji i warto┼Ťci─ů energetyczn─ů. Termin przydatno┼Ťci do spo┼╝ycia Produktów wynosi 3 dni, który to termin nale┼╝y liczy─ç od dnia poprzedzaj─ůcego pierwszy dzie┼ä dostawy.

3. Produkty nale┼╝y przechowywa─ç w warunkach ch┼éodniczych z temperatur─ů od 2 do 6 stopni Celsjusza.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jako┼Ť─ç, smak i warto┼Ťci od┼╝ywcze Produktów po ich zamro┼╝eniu i odmro┼╝eniu przez Klienta, jak równie┼╝ poddania Produktów obróbce termicznej w nieodpowiednich warunkach.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody powsta┼ée w wyniku nieprawid┼éowego przechowywanie Produktu przez Klienta po dostawie lub spo┼╝ycie Produktów po terminie przydatno┼Ťci do spo┼╝ycia okre┼Ťlonym w § 4 ust. 2. Sprzedawca nie ponosi równie┼╝ odpowiedzialno┼Ťci za szkody powsta┼ée w wyniku niezastosowania si─Ö Klienta do zalece┼ä zawartych na opakowania dostarczonych Produktów i przygotowania posi┼éków do spo┼╝ycia w sposób inny ni┼╝ wskazany na opakowaniach Produktów.

6. Klient przy sk┼éadaniu zamówienia potwierdza swoj─ů dost─Öpno┼Ť─ç i gotowo┼Ť─ç do odbioru Produktu w przedziale czasowym podanym przez Sprzedawc─Ö.

7. Klient mo┼╝e sk┼éada─ç zamówienia za po┼Ťrednictwem Serwisu w formie:

    a) zamówienia z poziomu Konta Klienta lub Zamówienia go┼Ťcinnego dost─Öpnego w Healthy food przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dob─Ö,

    b) drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail; biuro@hfood.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dob─Ö,

    c) telefonicznie pod numerem telefonu +42 307 02 01 od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w niedziele od 8:00 do 16:00,

8. Warunkiem z┼éo┼╝enia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

9. W celu z┼éo┼╝enia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawc─Ö w Healthy food wybieraj─ůc rodzaj programu dietetycznego, wariant ilo┼Ťci posi┼éków, wariant ilo┼Ťci zestawów, kaloryczno┼Ť─ç posi┼éków wchodz─ůcych w sk┼éad Produktu oraz liczb─Ö dni w czasie których Sprzedawca b─Ödzie dostarcza┼é Produkt lub wskazania Towaru oferowanego przez Sprzedawc─Ö w Healthy food. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego, Klient podaje Sprzedawcy równie┼╝ dane personalne oraz adres dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dost─Öpu do wskazanego adresu (np. kod dost─Öpu) oraz numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia.

10. Je┼╝eli Klient sk┼éada zamówienie z poziomu Konta Klienta lub w formie Zamówienia go┼Ťcinnego, Zamówienie zostaje z┼éo┼╝one Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofert─Ö zawarcia Umowy Produktów lub Towarów b─Öd─ůcych przedmiotem Zamówienia. Oferta z┼éo┼╝ona w postaci elektronicznej wi─ů┼╝e Klienta, je┼╝eli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prze┼Ťle potwierdzenie przyj─Öcia do realizacji Zamówienia, które stanowi o┼Ťwiadczenie Sprzedawcy o przyj─Öciu oferty Klienta i z chwil─ů jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa zgodnie z tre┼Ťci─ů Zamówienia.

11. Klient powinien wybra─ç Produkt lub Towar bezpieczny dla jego stanu zdrowia, który nie ma wp┼éywu na jego dolegliwo┼Ťci zdrowotne wp┼éywaj─ůce na jego diet─Ö, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwo┼Ťci, wymagaj─ůce eliminacji lub ograniczenia spo┼╝ywania okre┼Ťlonych produktów. W razie w─ůtpliwo┼Ťci Klient powinien zg┼éosi─ç zapytanie do dietetyka Sprzedawcy za po┼Ťrednictwem formularza dost─Öpnego w zak┼éadce „Kontakt” na stronie Serwisu.

12. W przypadku sk┼éadania Zamówienia telefonicznie lub poprzez przes┼éanie wiadomo┼Ťci elektronicznej Klient powinien:

a) poda─ç w tre┼Ťci wiadomo┼Ťci elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy lub telefonicznie nazw─Ö Produktu spo┼Ťród Produktów prezentowanych w Healthy food, wariant ilo┼Ťci posi┼éków, ilo┼Ť─ç zestawów, kaloryczno┼Ť─ç posi┼éków oraz Okres abonamentowy, a w przypadku zamówienia Towaru rodzaj Towaru i ilo┼Ť─ç;

b) wskaza─ç sposób dostawy i form─Ö p┼éatno┼Ťci spo┼Ťród sposobów dostawy i p┼éatno┼Ťci podanych w Healthy food,

c) poda─ç dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególno┼Ťci: imi─Ö i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail wraz z informacjami dodatkowymi dost─Öpu do wskazanego adresu (np. kod dost─Öpu) oraz numer telefonu.

13. Dane na temat Zamówienia, o których mowa powy┼╝ej podawana jest ka┼╝dorazowo przez Sprzedawc─Ö poprzez poinformowanie w drodze wiadomo┼Ťci elektronicznej wraz z informacj─ů, ┼╝e zawarcie przez Klienta Umowy poci─ůga za sob─ů obowi─ůzek zap┼éaty za zamówiony Produkt lub Towar, z t─ů chwil─ů zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem, Sprzedawca ka┼╝dorazowo po z┼éo┼╝eniu Zamówienia za po┼Ťrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesy┼éa Klientowi potwierdzenie warunków z┼éo┼╝onego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwil─ů przes┼éania przez Klienta, b─Öd─ůcego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przes┼éanych przez Us┼éugodawc─Ö) wiadomo┼Ťci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje tre┼Ť─ç przes┼éanego Zamówienia i wyra┼╝a zgod─Ö na jego realizacj─Ö oraz akceptuje tre┼Ť─ç Regulaminu, a w przypadku z┼éo┼╝enia Zamówienia obejmuj─ůcego Towary potwierdza zapoznanie si─Ö z pouczeniem o odst─ůpieniu od Umowy.

14. Umowa zawierana jest w j─Özyku polskim, o tre┼Ťci zgodnej z Regulaminem.

15. Klient ma prawo Zamówienia 1 (jednego) Produktu jako zestaw próbny, przy czym zestaw próbny mo┼╝e by─ç Zamówiony pod ten sam adres dostawy wy┼é─ůcznie 1 (jeden) raz – bez wzgl─Ödu na to jaki Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego na ten adres. W przypadku, gdy na dany adres dostawy by┼é ju┼╝ uprzednio Zamawiany zestaw próbny, Klient zostanie poinformowany o tym komunikatem w Healthy food. W tym przypadku, w celu Zamówienia zestawu próbnego Klient jest proszony o wybranie i wskazanie innego adresu dostawy. Klient mo┼╝e dokona─ç Zamówienia zestawu próbnego wy┼é─ůcznie sk┼éadaj─ůc Zamówienie bezpo┼Ťrednio w Serwisie, po zalogowaniu si─Ö do Konta Klienta lub w formie Zamówienia go┼Ťcinnego. Zamówienie zestawu próbnego nie jest mo┼╝liwe telefoniczne oraz e-mailowo.

16. Sprzedawca umo┼╝liwia Klientom posiadaj─ůcym Konto Klienta w Healthy food, Zamówienie Produktu obj─Ötego Us┼éug─ů ,,Healthy food Catering z Wyborem Menu” (dalej jako: „Us┼éuga Wybór Menu” lub „Wybór Menu”). Wybór Menu jest opcj─ů pozwalaj─ůc─ů Klientowi na dokonanie wyboru poszczególnych posi┼éków w ramach programu dietetycznego oferowanego w Us┼éudze Healthy food Catering z Wyborem Menu.

17. Aby skorzystać z Usługi Healthy food Catering z Wyborem Menu loguje się do swojego Konta Klienta w Healthy food.

18. W ramach Us┼éugi Healthy food Catering z Wyborem Menu, Klient w momencie sk┼éadania zamówienia ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru intersuj─ůcego go posi┼éku w ramach oferowanego przez Sprzedawc─Ö Produktu wymiany ka┼╝dego z posi┼éków ze standardowego menu oraz wyboru kaloryczno┼Ťci posi┼éków, zgodnie z informacjami wskazanymi przez Healthy food. Klient otrzymuje mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany ka┼╝dego z posi┼éków na inny z dost─Öpnych 3 (trzech) wariantów oferowanych w prezentowanej w Healthy food puli, a┼╝ do wyczerpania tej puli, o czym informacja b─Ödzie ka┼╝dorazowo prezentowana Klientowi w Koncie klienta. Z zastrze┼╝eniem, ┼╝e wymiana posi┼éku mo┼╝liwa jest mi─Ödzy wszystkimi naszymi dietami, wyst─Öpuj─ůcymi w tej samej kaloryczno┼Ťci oraz konfiguracji ilo┼Ťci posi┼éków.

19. Wymiana posi┼éków w ramach Healthy food Catering z Wyborem Menu jest mo┼╝liwa i dost─Öpna jedynie w terminach wskazanych bezpo┼Ťrednio w Healthy food, po zalogowaniu si─Ö do Konta Klienta. Po up┼éywie wskazanych tam terminów wymiana posi┼éków nie jest mo┼╝liwa, a Klient otrzymuje Produkt zgodnie ze standardowym menu wskazanym w Healthy food.

20. Klient mo┼╝e w ramach Healthy food Catering z Wyborem Menu dokona─ç dalszej zmiany wymienionych posi┼éków, terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy na zasadach okre┼Ťlony w § 7 niniejszego Regulaminu.

 

5. Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktu

1. Zamówienia s─ů realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówie┼ä wskazanym podczas sk┼éadania Zamówienia i terminach tam dost─Öpnych.

2. Zamówienia sk┼éadane na Dni robocze s─ů realizowane w dzie┼ä poprzedzaj─ůcy dostaw─Ö. Zamówienia na dni weekendowe (sobota i niedziela) s─ů realizowane w pi─ůtki poprzedzaj─ůce dni weekendowe.

3. Dostawy realizowane s─ů w Dni robocze oraz w soboty, z wy┼é─ůczeniem dni ┼Ťwi─ůtecznych oraz terminów, o których Healthy food poinformuje Klienta przez Konto Klienta, mailowo, za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci SMS.

4. W przypadku z┼éo┼╝enia Zamówienia na dni weekendowe (sobota i niedziela) Zamówienie jest dostarczane na dwa dni. Klient mo┼╝e zamówi─ç produkt tylko na sobot─Ö lub tylko na niedziele, przy czym Zamówienie na niedziele zostanie dostarczone w sobot─Ö poprzedzaj─ůc─ů niedziel─Ö, której Zamówienie dotyczy. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy o dniach wolnych od pracy (inne ni┼╝ Dni Robocze) lub w inne dni ┼Ťwi─ůteczne lub wyra┼║nie wskazane przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca ka┼╝dorazowo poinformuje Klienta o sposobie dostawy Zamówienia.

5. Sprzedawca nie realizuje zamówie┼ä w dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu Ustawy o dniach wolnych od pracy (inne ni┼╝ Dni Robocze) lub w inne dni ┼Ťwi─ůteczne lub wyra┼║nie wskazane przez Sprzedawc─Ö. Jednak┼╝e w dni okre┼Ťlone w zdaniu pierwszym Klient mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç podwójne zamówienie na dzie┼ä poprzedzaj─ůcy dostaw─Ö i dzie┼ä ┼Ťwi─ůteczny. W takim przypadku Klient otrzyma takie samo zamówienie jak w dzie┼ä poprzedzaj─ůcy dzie┼ä ┼Ťwi─ůteczny.

6. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawc─Ö lub firmy dzia┼éaj─ůce na jego zlecenie.

7. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wybory preferowanych godzin dostarczenia Zamówienia. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç podania preferowanej najpó┼║niejszej godziny dostawy, do której preferowa┼éby, ┼╝eby dostawa Produktu zosta┼éa zrealizowana. Dostawa Zamówie┼ä w Dni Robocze oraz w soboty odbywa si─Ö w godzinach od 2:00 do 8:00. Dostawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç dostarczenia zamówienia w innych godzinach ni┼╝ preferowane przez klienta, zachowuj─ůc przedzia┼é czasowy 2:00 – 8:00. Klient posiadaj─ůcy Konto Klienta, ma równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany podanego preferowanego przedzia┼éu czasowego korzystaj─ůc z funkcjonalno┼Ťci dost─Öpnych w ramach Konta Klienta, przy czym zmiana ta b─Ödzie uwzgl─Ödniona dopiero od dnia wskazanego w Healthy food podczas dokonywania tej zmiany.

8. Koszty dostawy Zamówienia na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cen─Ö Produktu przedstawion─ů w Serwisie z zastrze┼╝eniem ust. 7.

9. Dostawa w miejscowo┼Ťciach okolicznych mo┼╝e by─ç ograniczona czasowo i wi─ůza─ç si─Ö z dodatkow─ů op┼éat─ů, o czym Klient zostanie poinformowany w trakcie procesu sk┼éadania Zamówienia. Dostawa w miejscowo┼Ťciach okolicznych mo┼╝e odbywa─ç si─Ö w godzinach wcze┼Ťniejszych ni┼╝ preferowane przez Klienta.

10. Sprzedawca mo┼╝e ustali─ç z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemo┼╝liwa ze wzgl─Ödu na przyczyny niezale┼╝ne od Sprzedawcy, a których usuni─Öcie nie jest mo┼╝liwe, o czym Klient zostanie niezw┼éocznie informowany.

11. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.

12. W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego Produktu z powodu nieobecno┼Ťci osoby upowa┼╝nionej do odbioru lub jak─ůkolwiek inn─ů okoliczno┼Ťci─ů/okoliczno┼Ťciami nie zg┼éoszonymi w terminach wskazanych w Healthy food w terminach edycji Zamówienia, b─ůd┼║ b┼é─Ödnie podanymi szczegó┼éami adresowymi dostawy, Produkt uwa┼╝a si─Ö za skutecznie dor─Öczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania si─Ö zwrotu nale┼╝no┼Ťci za Produkt w cz─Ö┼Ťci przypadaj─ůcej na dany dzie┼ä lub zg┼éaszania jakichkolwiek innych roszcze┼ä z tytu┼éu nieotrzymania Produktu.

13. W sytuacji wyst─ůpienia czynników niezale┼╝nych i nie wynikaj─ůcych z winy Us┼éugodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje s┼éu┼╝b pa┼ästwowych itp.), powoduj─ůcych utrudnienie lub uniemo┼╝liwienie dostawy, Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niedostarczenie Produktów Klientowi nieb─Öd─ůcemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przys┼éuguje mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

 

6. Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowo┼Ťci wskazanych w Serwisie oraz dost─Öpnych w trakcie sk┼éadania Zamówienia, a tak┼╝e jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk┼éadania Zamówienia.

2. Dostawa odbywa si─Ö za po┼Ťrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostan─ů podane Klientowi ka┼╝dorazowo w Healthy food.

3. Sprzedawca informuje Klienta o wysoko┼Ťci op┼éat za dostaw─Ö Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostaw─ů Produktu.

 

7. Zmiana, rezygnacja i zawieszenie zamówienia

1. Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia w zakresie: terminów poszczególnych dostaw, diety lub adresu dostawy za po┼Ťrednictwem Konta Klienta lub wiadomo┼Ťci e-mail przes┼éanej na adres: biuro@hfood.pl. Sprzedawca poinformuje Klienta za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci e-mail o potwierdzeniu przyj─Öcia zg┼éoszenia zmiany. Zmian─Ö uwa┼╝a si─Ö za dokonan─ů z chwil─ů otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomo┼Ťci potwierdzaj─ůcej przyj─Öcie zg┼éoszenia.

2. Zamówienie ulega wyd┼éu┼╝eniu o tak─ů ilo┼Ť─ç dni, dla których Klient skorzysta┼é z uprawnienia do zawieszenia zamówienia. Klientowi nie przys┼éuguje prawo domagania si─Ö zwrotu nale┼╝no┼Ťci za Zamówienie z tytu┼éu jego cz─Ö┼Ťciowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

3. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet innej diety, innego wariantu diety lub diety o wy┼╝szej warto┼Ťci kalorycznej, Klient zobowi─ůzany jest dokona─ç dop┼éaty zgodnie z danymi wskazanymi przez Sprzedawc─Ö w terminie do godz. 8:00 dnia poprzedzaj─ůcego dostaw─Ö. Gdy Klient dokona zmiany kaloryczno┼Ťci na wi─Öksz─ů, Klient jest zobowi─ůzany dop┼éaci─ç ró┼╝nic─Ö. W przypadku braku zap┼éaty Sprzedawca mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö z dostarczeniem Zamówienia do czasu dokonania wp┼éaty przez Klienta.

4. Klientowi nie przys┼éuguje prawo do zwrotu ró┼╝nicy w przypadku zmiany diety na ta┼äsz─ů w trakcie trwania zamówienia.

5. Klient mo┼╝e dokona─ç rezygnacji z zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedawca zwróci Klientowi kwot─Ö odpowiadaj─ůc─ů cenie Produktów za niewykorzystane dni.

6. Je┼╝eli Klient dokona┼é zamówienia z u┼╝yciem kodu rabatowego, Sprzedawca zwróci Klientowi kwot─Ö odpowiadaj─ůc─ů cenie Produktów za niewykorzystane dni z uwzgl─Ödnieniem kodu rabatowego.

7. Je┼╝eli Klient dokona┼é zamówienia z uwzgl─Ödnieniem rabatu za d┼éugo┼Ť─ç zamówienia okre┼Ťlonego w Serwisie w zak┼éadce „Promocje”, Sprzedawca dokona rozliczenia dni, w których dostarczono Klientowi Produkty, a nast─Öpnie zwróci Klientowi kwot─Ö odpowiadaj─ůc─ů cenie Produktów za niewykorzystane dni.

8. Je┼╝eli w wyniku dokonania rozliczenia dni, w których dostarczono Klientowi Produkty, nie b─Ödzie odpowiada┼éa minimalnej liczbie dni od których zale┼╝y mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystanie z promocji okre┼Ťlonych w Serwisie w zak┼éadce „Promocje”, Sprzedawca zwróci Klientowi kwot─Ö odpowiadaj─ůc─ů cenie Produktów za niewykorzystane dni z uwzgl─Ödnieniem rabatu, który b─Ödzie odpowiedni dla liczby dni, , w których dostarczono Klientowi Produkty

 

8. P┼éatno┼Ťci za Zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu w zak┼éadce Diety podawane s─ů w polskich z┼éotych (PLN) i s─ů cenami brutto.

2. W Serwisie Klient mo┼╝e dokona─ç p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem: przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawc─Ö w przyj─Öciu do realizacji Zamówienia lub za pomoc─ů szybkiej p┼éatno┼Ťci online.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania si─Ö z realizacj─ů Zamówienia do otrzymania nale┼╝no┼Ťci za dane Zamówienie. Sprzedawca mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö z Klientem w celu przypomnienia o p┼éatno┼Ťci, w tym wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail. Nieuiszczenie p┼éatno┼Ťci w ci─ůgu 3 dni od z┼éo┼╝enia Zamówienia, a nast─Öpnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyj─Öcia z┼éo┼╝onego przez Klienta Zamówienia.

4. Sprzedawca w przypadku wyst─ůpienia przez Klienta z takim ┼╝─ůdaniem wystawi i prze┼Ťle faktur─Ö VAT obejmuj─ůc─ů zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. ┼╗─ůdanie wystawienia faktury VAT Klient powinien zg┼éosi─ç:

    a) Zaznaczaj─ůc opcj─Ö wystawienia faktury VAT w przypadku zamówienia sk┼éadanego z poziomu Konta Klienta lub Zamówienia go┼Ťcinnego dost─Öpnego w Serwisie Healthy food;
    b) Zawieraj─ůc ┼╝─ůdanie wystawienia faktury VAT w przypadku sk┼éadania zamówienia drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: biuro@hfood.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +42 307 02 01 wraz z podaniem danych do wystawienia faktury VAT.

5. Je┼╝eli Klient nie wrazi ┼╝─ůdania otrzymania faktury VAT, Sprzedawca wygeneruje jedynie paragon fiskalny.

6. Sprzedawca wystawi i prze┼Ťle Klientowi faktur─Ö VAT w wersji elektronicznej obejmuj─ůc─ů Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Faktura zostanie przes┼éana na podany w trakcie sk┼éadania przez Klienta Zamówienia adres e-mail.

 

9. Odst─ůpienie od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů

1. W przypadku umów o ┼Ťwiadczenie drog─ů elektroniczn─ů us┼éug o charakterze ci─ůg┼éym i bezterminowym (np. Konta Klienta, Newslettera), Klientowi przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy.

2. Klient mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 w ka┼╝dym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu Sprzedawcy. 

3. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy Klient mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

10. Odst─ůpienie od Umowy sprzeda┼╝y Produktu

1. Healthy food informuje, i┼╝ godnie z art. 38 pkt 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od Umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy. Przywo┼éany przepis odnosi si─Ö równie┼╝ do Klientów b─Öd─ůcych Konsumentami,

2. W przypadku Zamówienia przez Klienta Towarów, Konsument, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem adresu e-mail: biuro@hfood.pl lub w formie pisemnej na adres ul. 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üód┼║. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Przyk┼éadowy wzór formularza odst─ůpienia od umowy zawarty jest w za┼é─ůczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta jak równie┼╝ w za┼é─ůczniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

3. Termin 14-dniowy liczy si─Ö od dnia, w którym nast─ůpi┼éo dostarczenie Towaru do Klienta.

4. Sprzedawca niezw┼éocznie po otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy przez Konsumenta prze┼Ťle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy.

5. W przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

6. Konsument ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odst─ůpi┼é od umowy, zwróci─ç Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem. Konsument mo┼╝e zwróci─ç Produkt na adres: 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üód┼║.

7. Sprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwróci─ç Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostawy Towaru. Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu na rzecz Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, gdy Konsument wybra┼é inny ni┼╝ najta┼äszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö.

8. Sprzedawca dokona zwrotu p┼éatno┼Ťci na rzecz Konsumenta w tej samej formie w jakiej Klient dokona┼é zap┼éaty, chyba ┼╝e Klient wyrazi zgod─Ö na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie b─Ödzie si─Ö wi─ůza┼é dla Konsumenta z ┼╝adnym kosztem. Sprzedawca mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej, chyba ┼╝e Us┼éugodawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze rzecz od Klienta.

9. Konsument ponosi tylko bezpo┼Ťredni koszt zwrotu Towaru, chyba ┼╝e Sprzedawca zobowi─ůza┼é si─Ö ponie┼Ť─ç ten koszt.

 

11. R─Ökojmia za wady i post─Öpowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca zobowi─ůzuje si─Ö dostarczy─ç Klientowi Produkt bez wad.

2. Us┼éugodawca odpowiada wobec Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem z tytu┼éu r─Ökojmi za wady na zasadach okre┼Ťlonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Wobec Klientów nie b─Öd─ůcych Konsumentami r─Ökojmia zostaje wy┼é─ůczona.

3. W przypadku niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania przez Us┼éugodawc─Ö us┼éug zwi─ůzanych z realizacj─ů Umowy dotycz─ůcej Produktu, Klient jest uprawniony do z┼éo┼╝enia reklamacji drog─ů elektroniczn─ů na adres: biuro@hfood.pl. Prawid┼éowo z┼éo┼╝ona reklamacja powinna zawiera─ç oznaczenie Klienta (imi─Ö i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentacj─Ö fotograficzn─ů wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce z┼éo┼╝enie reklamacji. Reklamacja powinna by─ç z┼éo┼╝ona w terminie 1 dnia do godz. 12:00 od dnia, w którym us┼éuga nie zosta┼éa wykonana lub zosta┼éa wykonana nienale┼╝ycie.

4. Reklamacja dotycz─ůca transportu produktu nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç do godziny 12:00 w dniu, w którym dostawa mia┼éa zosta─ç zrealizowana.

5. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe┼énienia w niezb─Ödnym zakresie niezw┼éocznie, nie pó┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Za dat─Ö otrzymania wezwania przez Klienta przyjmuje si─Ö dat─Ö odczytania przez Sprzedawc─Ö potwierdzenia przeczytania wiadomo┼Ťci e-mail przez Klienta.

6. Je┼╝eli Klient przekroczy termin do zg┼éoszenia reklamacji okre┼Ťlone w ust. 3 – 4, reklamacja nie b─Ödzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezw┼éocznie powiadomi Klienta.

7. Do rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przes┼éa─ç lub dostarczy─ç reklamowany Produkt, je┼╝eli jest to mo┼╝liwe do┼é─ůczaj─ůc do niego dowód zakupu. Produkt nale┼╝y dostarczy─ç lub przes┼éa─ç na adres Sprzedawcy tj. 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üód┼║.

8. Reklamacja zostanie rozpoznana niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni roboczych.

9. W przypadku wyst─ůpienia konieczno┼Ťci zwrotu ┼Ťrodków za transakcj─Ö dokonan─ů przez Klienta, Sprzedawca dokonana zwrotu ┼Ťrodków w tej samej formie w jakiej Klient dokona┼é zap┼éaty, chyba ┼╝e Klient wyrazi zgod─Ö na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie b─Ödzie si─Ö wi─ůza┼é dla Konsumenta z ┼╝adnym kosztem.

10. W przypadku niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania przez Sprzedawc─Ö Us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů za pomoc─ů Serwisu Klient jest uprawniony do z┼éo┼╝enia reklamacji drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: biuro@hfood.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy tj. 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üód┼║. Prawid┼éowo z┼éo┼╝ona reklamacja powinna zawiera─ç oznaczenie Klienta (imi─Ö i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), opis problemu i okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce z┼éo┼╝enie reklamacji.

11. Reklamacja dotycz─ůca Us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů w ramach Healthy food zostanie rozpatrzona przez Sprzedawc─Ö w terminie do 30 dni. Je┼╝eli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie b─Ödzie mo┼╝liwe Sprzedawca poinformuje Klienta w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

12. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe┼énienia w niezb─Ödnym zakresie niezw┼éocznie, nie pó┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Za dat─Ö otrzymania wezwania przez Klienta przyjmuje si─Ö dat─Ö odczytania przez Sprzedawc─Ö potwierdzenia przeczytania wiadomo┼Ťci e-mail przez Klienta.

 

12 .Promocje i wymiana punktów

1. Szczegó┼éowe informacje oraz zasady korzystania z Promocji opublikowane s─ů w Serwisie w zak┼éadce „Promocje”.

2. Promocje tworzone przez Sprzedawc─Ö nie ┼é─ůcz─ů si─Ö ze sob─ů, chyba ┼╝e jest to wyra┼║nie opisane w warunkach Promocji.

3. Klient zbiera punkty na Koncie Klienta poprzez: z┼éo┼╝enie Zamówienia, rejestracj─Ö Konta Klienta, ocen─Ö posi┼éków oraz wyra┼╝enie opinii o Produktach.

4. Warto┼Ť─ç punktów jest ustalana przez Sprzedawc─Ö, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji warto┼Ťci punktów w ramach funkcji Skarbonka bez wcze┼Ťniejszego uprzedzenia.

5. Klient mo┼╝e wymieni─ç punkty w ramach funkcji Skarbonka na dodatkowe Us┼éugi lub do uzyskania zni┼╝ki za Zamówienie.

6. Wymiana Punktów powoduje automatyczne obni┼╝enie Salda Punktowego przypisanego do Konta klienta, o liczb─Ö Punktów przypisan─ů do Skarbonki

7. W wyniku skorzystania przez Klienta z punktów zgromadzonych w funkcji Skarbonka cena do zap┼éaty za zakupione Produkty mo┼╝e zosta─ç obni┼╝ona o warto┼Ť─ç posiadanych przez Klienta punktów zgodnie z warto┼Ťci─ů punktów ustalon─ů przez Sprzedawc─Ö.

 

13. Prawa autorskie

Wszelkie tre┼Ťci zamieszczone na stronie Serwisu (wliczaj─ůc w to grafik─Ö, teksty, uk┼éad stron, logotypy, nazwa, domena internetowa) s─ů wy┼é─ůczn─ů w┼éasno┼Ťci─ů Us┼éugodawcy oraz korzystaj─ů z ochrony uregulowanej w przepisach ustawy Prawo autorskie, Prawo w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej. Korzystanie z tre┼Ťci zamieszczonych w serwie mo┼╝e nast─Öpowa─ç wy┼é─ůcznie w sposób i na warunkach okre┼Ťlonych w przedmiotowym Regulaminie.

 

14. Postanowienia końcowe

1. Sk┼éadaj─ůc zamówienie Klient wyra┼╝a zgod─Ö na tre┼Ť─ç niniejszy Regulamin.

2. Sprzedawca zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, je┼╝eli jest to podyktowane w szczególno┼Ťci: zmianami przepisów prawa, zmianami sposobu dzia┼éania Serwisu.

3. O ka┼╝dej zmianie niniejszego Regulaminy Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez informacj─Ö opublikowan─ů na stronie Serwisu. O ka┼╝dej zmianie Klient zostanie poinformowany co najmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

4. Poinformowanie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej tre┼Ťci Regulaminu skutkuje rozwi─ůzaniem Umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi prowadzenia Konta Klienta z dniem zako┼äczenia realizacji ostatniego aktywnego Zamówienia. Zmiana Regulaminu nie wp┼éywa na realizowane na rzecz Klienta Zamówienia.

5. Klient b─Öd─ůcy konsumentem ma prawo do skorzystania z pozas─ůdowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszcze┼ä w drodze mediacji. Niezale┼╝nie od tego Klient mo┼╝e zwróci─ç si─Ö o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezb─Ödne informacje mo┼╝na uzyska─ç na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem mo┼╝e równie┼╝ zwróci─ç si─Ö do organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona Konsumentów (m.in. Fundacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s─ů pod przez Federacj─Ö Konsumentów pod bezp┼éatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 i 22 290 89 16 oraz pod adresem email sekretariat@konsumenci.org.

6. Spory powsta┼ée w wyniku ┼Ťwiadczenia us┼éug na podstawie niniejszego Regulaminu zostan─ů poddane pod rozstrzygni─Öcie s─ůdowi powszechnemu w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta┼éych pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem, który jest Konsumentem nast─ůpi z uwzgl─Ödnieniem przepisów Kodeksu post─Öpowania cywilnego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego, w tym w szczególno┼Ťci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach konsumenta, Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 2 grudnia 2021r.

 

Regulamin

Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éugi Newsletter

Zasady dzia┼éania systemu lojalno┼Ťciowego

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezb─Ödne do prawid┼éowego dzia┼éania. Zasady stosowania plik├│w cookies w Polityce prywatno┼Ťci.