app Lider diety LOW FODMAP | -23% z kodem: SUMMER na całą ofertę w tym diety z Wyborem Menu

Regulamin świadczenia usługi Newsletter

Regulamin usługi Newslettera i Newslettera SMS/MMS

 

1. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy Regulamin usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi wysyłania treści drogą poczty elektronicznej (dalej: „usługa Newslettera”) przez Healthy food.

2. Usługa Newslettera realizowana jest przez: HEALTHY FOOD GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. 3 maja 64 lok. 66C, 93-408 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800447, NIP: 7292731629, REGON: 384229593 (dalej: „Healthy food”).

3. Usługą dodatkową do usługi Newslettera przesyłanego na adres e-mail jest usługa przesyłania treści w formie wiadomości SMS/MMS (dalej: „usługa Newslettera SMS/MMS”). Warunkiem uczestnictwa i otrzymywania Newsletera SMS/MMS jest wpisanie numeru telefonu komórkowego w odpowiednim miejscu przy zapisie na usługę Newslettera.

 

2. Przedmiot usługi

1. Świadczenie usługi Newslettera polega na przesyłaniu przez Healthy food na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji dotyczących ofert i promocji dotyczących produktów oferowanych przez Healthy food dostępnych w domenie https://hfood.pl/, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Healthy food.

2. Świadczenie usługi Newslettera SMS/MMS polega na przesyłaniu przez Healthy food na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego wiadomości przypominających o specjalnych ofertach i promocjach, które znajdują się w przekazywanym Klientowi Newsletterze.

3. Świadczenie usługi Newslettera/Newslettera SMS/MMS przez Healthy food nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newslettera/Newslettera SMS/MMS w sposób określony w §3 Regulaminu.

 

3. Warunki korzystania z usługi Newslettera i Newslettera SMS/MMS

1. Usługa Newslettera i Newslettera SMS/MMS jest świadczona nieodpłatnie.

2. Do korzystania z usługi Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

3. Do korzystania z usługi Newslettera SMS/MMS konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia telekomunikacyjnego wykorzystywanego do odbioru połączeń głosowych.

4. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje poprzez podanie przez Klienta w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej: adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu komórkowego (opcjonalnie), zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, kliknięcie przycisku „Zapisz się”/”Rejestruj”/”Wyślij”, a następnie kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w wiadomości e-mail przesłanej przez Healthy food.

5. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje przesłanie podanego przez Klienta adresu e-mail do listy e-mailingowej, a numeru telefonu do listy SMS-owej (jeżeli Klient udostępnił numer telefonu) oraz uruchomienie świadczenia usługi Newslettera i usługi Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie). Na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji.

6. Podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (opcjonalnie) jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi Newslettera i Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie).

 

4. Okres korzystania z usług

1. Umowa o korzystanie z usługi Newslettera i Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie) zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Każdy wysyłany Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newslettera/Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie). Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera/Newslettera SMS/MMS klikając w link znajdujący się w wiadomości e-mail. Następnie Klient zostanie przekierowany ma stronę gdzie będzie mógł odwołać zgodę na otrzymywanie Newslettera/Newslettera SMS/MMS.

3. Klient ma również prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter/Newslettera SMS/MMS. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Osoba korzystająca z usługi Newslettera/Newslettera SMS/MMS wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: biuro@hfood.pl lub w formie pisemnej na adres Healthy food wskazany w postanowieniu § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Healthy food może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

5. Healthy food ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

 

5. Reklamacje

1. Reklamację dotyczące świadczenia usługi Newslettera i Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie) można składać za pośrednictwem poczty na adres e-mail: biuro@hfood.pl.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

3. Reklamacja dotycząca Usług Newslettera/Newslettera SMS/MMS w ramach Healthy food zostanie rozpatrzona przez w terminie do 30 dni. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe Healthy food poinformuje Klienta w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Healthy food zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

6. Postanowienia końcowe

1. Healthy food zastrzega możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli jest to podyktowane w szczególności: zmianami przepisów prawa, zmianami sposobu działania Usługi Newslettera/Newslettera SMS/MMS.

2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://hfood.pl/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Administratorami danych osobowych jest HEALTHY FOOD GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. 3 maja 64 lok. 66C, 93-408 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800447, NIP: 7292731629, REGON: 384229593. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter i Newsletter SMS/MMS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter i Newsletter SMS/MMS (opcjonalnie), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: biuro@hfood.pl lub zapoznaj się z Polityką Prywatności.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26.11.2021 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania. Zasady stosowania plików cookies w Polityce prywatności.