app rabat do -15% na zdrowe diety od healthy food 馃dowiedz si臋 wi臋cej 馃

Regulamin 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter

Regulamin us艂ugi Newslettera i Newslettera SMS/MMS

 

1. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy Regulamin us艂ugi Newsletter (dalej: „Regulamin”) okre艣la zasady korzystania z us艂ugi wysy艂ania tre艣ci drog膮 poczty elektronicznej (dalej: „us艂uga Newslettera”) przez Healthy food.

2. Us艂uga Newslettera realizowana jest przez: COMIDA Spó艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Spó艂ka komandytowa z siedzib膮 w 艁odzi przy ul. 3 maja 64 lok. 66C, 93-408 艁ód藕 wpisana do rejestru przedsi臋biorców prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi – 艢ródmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000800447, NIP: 7292731629, REGON: 384229593 (dalej: „Healthy food”).

3. Us艂ug膮 dodatkow膮 do us艂ugi Newslettera przesy艂anego na adres e-mail jest us艂uga przesy艂ania tre艣ci w formie wiadomo艣ci SMS/MMS (dalej: „us艂uga Newslettera SMS/MMS”). Warunkiem uczestnictwa i otrzymywania Newsletera SMS/MMS jest wpisanie numeru telefonu komórkowego w odpowiednim miejscu przy zapisie na us艂ug臋 Newslettera.

 

2. Przedmiot us艂ugi

1. 艢wiadczenie us艂ugi Newslettera polega na przesy艂aniu przez Healthy food na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji dotycz膮cych ofert i promocji dotycz膮cych produktów oferowanych przez Healthy food dost臋pnych w domenie https://hfood.pl/, a tak偶e wydarze艅 zwi膮zanych z promocj膮 produktów oferowanych przez Healthy food.

2. 艢wiadczenie us艂ugi Newslettera SMS/MMS polega na przesy艂aniu przez Healthy food na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego wiadomo艣ci przypominaj膮cych o specjalnych ofertach i promocjach, które znajduj膮 si臋 w przekazywanym Klientowi Newsletterze.

3. 艢wiadczenie us艂ugi Newslettera/Newslettera SMS/MMS przez Healthy food nast膮pi po zawarciu umowy o korzystanie z us艂ugi Newslettera/Newslettera SMS/MMS w sposób okre艣lony w §3 Regulaminu.

 

3. Warunki korzystania z us艂ugi Newslettera i Newslettera SMS/MMS

1. Us艂uga Newslettera i Newslettera SMS/MMS jest 艣wiadczona nieodp艂atnie.

2. Do korzystania z us艂ugi Newslettera konieczny jest dost臋p do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

3. Do korzystania z us艂ugi Newslettera SMS/MMS konieczne jest posiadanie przez Klienta urz膮dzenia telekomunikacyjnego wykorzystywanego do odbioru po艂膮cze艅 g艂osowych.

4. Rozpocz臋cie korzystania z us艂ugi Newslettera nast臋puje poprzez podanie przez Klienta w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej: adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu komórkowego (opcjonalnie), zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, klikni臋cie przycisku „Zapisz si臋”/”Rejestruj”/”Wy艣lij”, a nast臋pnie klikni臋cie linku potwierdzaj膮cego rejestracj臋 umieszczonego w wiadomo艣ci e-mail przes艂anej przez Healthy food.

5. Klikni臋cie linku potwierdzaj膮cego rejestracj臋 powoduje przes艂anie podanego przez Klienta adresu e-mail do listy e-mailingowej, a numeru telefonu do listy SMS-owej (je偶eli Klient udost臋pni艂 numer telefonu) oraz uruchomienie 艣wiadczenia us艂ugi Newslettera i us艂ugi Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie). Na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji.

6. Podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (opcjonalnie) jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji us艂ugi Newslettera i Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie).

 

4. Okres korzystania z us艂ug

1. Umowa o korzystanie z us艂ugi Newslettera i Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie) zostaje zawarta na czas nieokre艣lony.

2. Ka偶dy wysy艂any Newsletter zawiera informacj臋 o mo偶liwo艣ci i sposobie rezygnacji z us艂ugi Newslettera/Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie). Klient mo偶e w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny zrezygnowa膰 z us艂ugi Newslettera/Newslettera SMS/MMS klikaj膮c w link znajduj膮cy si臋 w wiadomo艣ci e-mail. Nast臋pnie Klient zostanie przekierowany ma stron臋 gdzie b臋dzie móg艂 odwo艂a膰 zgod臋 na otrzymywanie Newslettera/Newslettera SMS/MMS.

3. Klient ma równie偶 prawo wypowiedzie膰 umow臋 o korzystanie z us艂ugi Newsletter/Newslettera SMS/MMS. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Osoba korzystaj膮ca z us艂ugi Newslettera/Newslettera SMS/MMS wypowiada umow臋 o korzystanie z tej us艂ugi poprzez skierowanie o艣wiadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: biuro@hfood.pl lub w formie pisemnej na adres Healthy food wskazany w postanowieniu § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Healthy food mo偶e zawiesi膰 b膮d藕 zako艅czy膰 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

5. Healthy food ma prawo do usuni臋cia nieprawid艂owego lub nieistniej膮cego adresu e-mail podanego przez Klienta.

 

5. Reklamacje

1. Reklamacj臋 dotycz膮ce 艣wiadczenia us艂ugi Newslettera i Newslettera SMS/MMS (opcjonalnie) mo偶na sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty na adres e-mail: biuro@hfood.pl.

2. Prawid艂owo z艂o偶ona reklamacja powinna zawiera膰 oznaczenie Klienta (imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji oraz okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce z艂o偶enie reklamacji.

3. Reklamacja dotycz膮ca Us艂ug Newslettera/Newslettera SMS/MMS w ramach Healthy food zostanie rozpatrzona przez w terminie do 30 dni. Je偶eli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie b臋dzie mo偶liwe Healthy food poinformuje Klienta w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca zg艂oszenia reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z którego Klient nie musi korzysta膰, i nie wp艂ywa na skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wyst膮pienia ewentualnych braków w z艂o偶onej reklamacji, Healthy food zwróci si臋 do Klienta o ich uzupe艂nienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zg艂oszeniu reklamacji.

 

6. Postanowienia ko艅cowe

1. Healthy food zastrzega mo偶liwo艣膰 dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, je偶eli jest to podyktowane w szczególno艣ci: zmianami przepisów prawa, zmianami sposobu dzia艂ania Us艂ugi Newslettera/Newslettera SMS/MMS.

2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie g艂ównej Serwisu zawieraj膮cej termin ich wej艣cia w 偶ycie. Termin wej艣cia w 偶ycie zmian nie b臋dzie krótszy ni偶 7 dni od dnia ich og艂oszenia.

3. Regulamin dost臋pny jest nieodp艂atnie pod adresem https://hfood.pl/ w formie, która umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci niniejszego Regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, którym pos艂uguje si臋 Klient.

4. Administratorami danych osobowych jest COMIDA Spó艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Spó艂ka komandytowa z siedzib膮 w 艁odzi przy ul. 3 maja 64 lok. 66C, 93-408 艁ód藕 wpisana do rejestru przedsi臋biorców prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi – 艢ródmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000800447, NIP: 7292731629, REGON: 384229593. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane s膮 przetwarzane w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owej realizacji us艂ugi Newsletter i Newsletter SMS/MMS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do zapisania si臋 oraz korzystania z us艂ugi Newsletter i Newsletter SMS/MMS (opcjonalnie), konsekwencj膮 niepodania danych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci skorzystania z us艂ugi. Je艣li masz pytania dotycz膮ce przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przys艂uguj膮cych Ci praw, skontaktuj si臋 z naszym Inspektorem Ochrony Danych: biuro@hfood.pl lub zapoznaj si臋 z Polityk膮 Prywatno艣ci.

5. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od 26.11.2021 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezb臋dne do prawid艂owego dzia艂ania. Zasady stosowania plik贸w cookies w Polityce prywatno艣ci.