app rabat do -15% na zdrowe diety od healthy food ­čąĽdowiedz si─Ö wi─Öcej ­čąĽ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Healthy Food pragnie zapewni─ç, ┼╝e dok┼éada szczególnych stara┼ä w celu ochrony prywatno┼Ťci i informacji mu przekazanych, a dotycz─ůcych U┼╝ytkowników Serwisu internetowego. Administrator z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů dobiera i stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych, w szczególno┼Ťci zabezpiecza dane przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnion─ů modyfikacj─ů, jak równie┼╝ przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa.

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego s─ů przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

Adresatem mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Us┼éug dost─Öpnych na stronie internetowej nie s─ů dzieci poni┼╝ej 16 roku ┼╝ycia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotycz─ůcych dzieci poni┼╝ej 16 roku ┼╝ycia.

 

W niniejszym regulaminie znajdzie informacje o uprawnieniach, które przys┼éuguj─ů Ci w zwi─ůzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Healthy Food.

 

Polityka dotyczy wszystkich Klientów Healthy Food, a tak┼╝e wszystkich odwiedzaj─ůcych nasz─ů stron─Ö internetow─ů www.hfood.pl

 

Nasza strona internetowa mo┼╝e zawiera─ç linki do stron internetowych innych przedsi─Öbiorców. Ka┼╝dy z tych przedsi─Öbiorców mo┼╝e mie─ç w┼éasn─ů polityk─Ö prywatno┼Ťci, z któr─ů nale┼╝y si─Ö zapozna─ç. Nie ponosimy odpowiedzialno┼Ťci za praktyki dotycz─ůce prywatno┼Ťci ani za produkty i us┼éugi stron trzecich.

 

Prosimy o zapoznanie si─Ö z tre┼Ťci─ů niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu hfood.pl, okre┼Ťlaj─ůcym warunki korzystania z naszych us┼éug.

 

W sprawie Twoich danych osobowych mo┼╝esz skontaktowa─ç si─Ö z Administratorem danych osobowych za pomoc─ů:

 • poczty elektronicznej: iod@hfood.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üo╠üdz╠ü

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Krzysztof Stawi┼äski, z którym mo┼╝esz si─Ö skontaktowa─ç w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomoc─ů:

 • poczty elektronicznej: iod@hfood.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üo╠üdz╠ü

 

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

 

Wst─Öp

 

W tej Polityce znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Healthy Food.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezb─Ödne do zawarcia umowy z Healthy Food, jak równie┼╝ mo┼╝e wynika─ç z przepisów prawa – brak podania danych uniemo┼╝liwi zawarcie umowy (przyj─Öcie od Ciebie zamówienia).

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

COMIDA Sp. z o.o. k, Krzysztof Stawiński, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź, NIP: 7292731629, REGON: 384229593.

2. Świadczenie usług Healthy Food

┼Üwiadczenie us┼éug Healthy Food obejmuje nast─Öpuj─ůce dzia┼éania po stronie Healthy Food: czynno┼Ťci administracyjne zwi─ůzane z przyj─Öciem i realizacj─ů zamówienia, za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie op┼éat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelno┼Ťci, kontrol─Ö jako┼Ťci us┼éug, oferowanie Ci produktów i us┼éug (marketing bezpo┼Ťredni).

3. Jakie dane przetwarzamy w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug Healthy Food?

Dane osobowe (imi─Ö, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w zwi─ůzku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.hfood.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z us┼éugami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstaw─Ö. Dane te przechowujemy nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba ┼╝e obowi─ůzuj─ůce przepisy wymagaj─ů od nas ich d┼éu┼╝szego przechowywania. Okresy przechowywania mog─ů ró┼╝ni─ç si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od celu przetwarzania. Po up┼éywie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostan─ů usuni─Öte lub zanonimizowane.

5. Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych Healthy Food), na podstawie z┼éo┼╝onego zamówienia na zestawy dietetyczne Healthy Food – przez okres realizacji zamówienia;

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka Healthy Food (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyra┼╝onej zgody – do czasu cofni─Öcia zgody;

3) marketing w┼éasnych produktów lub us┼éug Healthy Food, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyra┼╝enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyra┼╝onej zgody – do czasu cofni─Öcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Healthy Food marketingu bezpo┼Ťredniego swoich us┼éug. W tym celu przetwarzane b─Öd─ů dane w zakresie: imi─Ö, nazwisko, dane kontaktowe;

4) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowo┼Ťci – przez 5 lat od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, w którym p┼éatno┼Ť─ç zwi─ůzana ze zrealizowan─ů umow─ů zosta┼éa ostatecznie sp┼éacona, rozliczona lub przedawniona;

5) ewentualna windykacja i dochodzenie roszcze┼ä oraz obrona praw Healthy Food w post─Öpowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Healthy Food, do czasu up┼éywu okresów przedawnienia roszcze┼ä, zgodnie z obwi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest mo┼╝liwo┼Ť─ç dochodzenia roszcze┼ä przez Healthy Food.

6. Czy udost─Öpniamy komukolwiek Twoje dane?

Udost─Öpniamy dane Klientów Healthy Food tylko wtedy, gdy jest to niezb─Ödne w zwi─ůzku z realizacj─ů us┼éug Healthy Food. Dzia┼éania takie s─ů zgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami o ochronie danych osobowych. Mo┼╝emy udost─Öpnia─ç dane podmiotom przetwarzaj─ůcym je na zlecenie Healthy Food jako administratora, m.in. kurierom realizuj─ůcym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi Healthy Food wspó┼épracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom us┼éug IT maj─ůcym siedzib─Ö╠Ę w Polsce, dostawcom us┼éug archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzaj─ůcym dane w celu windykacji nale┼╝no┼Ťci, kancelariom prawnym ┼Ťwiadcz─ůcym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzaj─ů╠Ę dane na podstawie umowy z administratorem i wy┼é─ůcznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

7. Masz kontrol─Ö nad swoimi danymi i masz nast─Öpuj─ůce prawa:

 • prawo do wyra┼╝enia oraz cofni─Öcia zgód na:

– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail, numer sms, w drodze po┼é─ůczenia telefonicznego lub za po┼Ťrednictwem automatycznych urz─ůdze┼ä wywo┼éuj─ůcych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu:

– w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpo┼Ťredniego produktów lub us┼éug Healthy Food,
– dotycz─ůcego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Healthy Food, z przyczyn zwi─ůzanych z Twoj─ů szczególn─ů sytuacj─ů;

 • prawo dost─Öpu do Twoich danych

w tym uzyskania kopii danych podlegaj─ůcych przetwarzaniu, tak┼╝e w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zosta┼éy lub zostan─ů ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, ┼║ródle ich pozyskania przez Healthy Food;

 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

je┼Ťli Twoje dane znajduj─ůce si─Ö w naszym posiadaniu s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne;

 • prawo do usuni─Öcia Twoich danych,

je┼Ťli Twoje dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, w których zosta┼éy zebrane, a Healthy Food nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowi─ůzku prawnego;

 • prawo do przenoszenia danych udost─Öpnionych nam przez Ciebie,

w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby┼Ť chcia┼é udost─Öpni─ç je innemu dostawcy us┼éug; uprawnienie to dotyczy wy┼é─ůcznie danych osobowych, które Healthy Food przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia).

 • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w nast─Öpuj─ůcych przypadkach (przy sk┼éadaniu wniosku nale┼╝y wskaza─ç jeden z poni┼╝szych przypadków):

• je┼Ťli masz zastrze┼╝enia co do prawid┼éowo┼Ťci Twoich danych;
• je┼Ťli uwa┼╝asz, ┼╝e nie powinni┼Ťmy przetwarza─ç Twoich danych, ale jednocze┼Ťnie nie chcesz, aby┼Ťmy je usun─Öli;
• je┼Ťli takie dane osobowe nie s─ů ju┼╝ nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w zwi─ůzku z dochodzeniem roszcze┼ä;
• je┼Ťli wyrazi┼ée┼Ť sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowi─ůzkiem jest sprawdzenie, czy powinni┼Ťmy je dalej przetwarza─ç.

Ze swoich uprawnie┼ä mo┼╝esz skorzysta─ç poprzez z┼éo┼╝enie odpowiedniej dyspozycji za po┼Ťrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoni─ůc na nasz─ů infolini─Ö.

Healthy Food udzieli Ci informacji o dzia┼éaniach podj─Ötych w zwi─ůzku z Twoim ┼╝─ůdaniem najpó┼║niej w terminie miesi─ůca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego ┼╝─ůdania jeste┼Ťmy uprawnieni do weryfikacji Twojej to┼╝samo┼Ťci, aby Twoje dane nie trafi┼éy do nieuprawnionej osoby. Mo┼╝emy równie┼╝ nagrywa─ç Twoje po┼é─ůczenia telefoniczne z naszym biurem obs┼éugi.

 

Skarga do organu nadzorczego

Je┼╝eli Twoje ┼╝─ůdanie okaza┼éoby si─Ö ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególno┼Ťci ze wzgl─Ödu na swój nagminny charakter, Healthy Food mo┼╝e za┼╝─ůda─ç uzasadnionej op┼éaty za realizacj─Ö wniosku albo odmówi─ç podj─Öcia dzia┼éa┼ä w zwi─ůzku z ┼╝─ůdaniem.

 

Skarga do organu nadzorczego

Je┼╝eli s─ůdzisz, ┼╝e przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo z┼éo┼╝enia skargi do organu nadzorczego, w szczególno┼Ťci w pa┼ästwie cz┼éonkowskim swojego zwyk┼éego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope┼énienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Polityka plików “cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi si─Ö do stron internetowych, których operatorem jest COMIDA Sp. z o.o. k, Krzysztof Stawi┼äski, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 ┼üo╠üdz╠ü, NIP: 7292731629, REGON: 384229593. (Zwanego dalej Operatorem).

 

Czym s─ů pliki “cookie?

Poprzez pliki “cookies” nale┼╝y rozumie─ç dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, przechowywane w urz─ůdzeniach ko┼äcowych u┼╝ytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie u┼╝ytkownika i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů dostosowan─ů do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego u┼╝ywamy plików “cookies”?

Pliki “cookies” u┼╝ywamy w celu:

 • dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika Serwisu i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci
 • utrzymania sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa.

 

Jakich plików “cookies” u┼╝ywamy?

W ramach stron internetowych stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta┼ée” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). „Sta┼ée” pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.

W ramach stron internetowych stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plików cookies:

 • „niezb─Ödne” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniaj─ůce pliki cookies wykorzystywane do us┼éug wymagaj─ůcych uwierzytelniania w ramach stron internetowych
 • pliki cookies s┼éu┼╝─ůce do zapewnienia bezpiecze┼ästwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu┼╝y─ç w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
 • „wydajno┼Ťciowe” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce „zapami─Ötanie” wybranych przez U┼╝ytkownika ustawie┼ä i personalizacj─Ö interfejsu U┼╝ytkownika, np. w zakresie wybranego j─Özyka lub regionu, z którego pochodzi U┼╝ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─ůdu strony internetowej itp.
 • „reklamowe” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce dostarczanie U┼╝ytkownikom tre┼Ťci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa┼ä
 • „analityczne” pliki cookie analizy internetowej umo┼╝liwiaj─ů lepsze poznanie sposobu interakcji u┼╝ytkowników w zakresie zawarto┼Ťci stron internetowych, aby lepiej zorganizowa─ç uk┼éad naszej strony. Gromadz─ů informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzaj─ůcych, typie strony, z jakiej u┼╝ytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty u┼╝ytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestruj─ů konkretnych danych osobowych u┼╝ytkownika, lecz s┼éu┼╝─ů do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwi─ůzania Google Analytics.

 

Pliki cookie firm niezale┼╝nych znajduj─ůcych si─Ö na stronach internetowych Operatora:

Google Analytics, HotJar – pliki cookie analiz stron internetowych gromadz─ů informacje o sposobie korzystania przez odwiedzaj─ůcych z naszej strony, typie strony, z jakiej u┼╝ytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin u┼╝ytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestruj─ů konkretnych danych osobowych u┼╝ytkownika, lecz s┼éu┼╝─ů do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
Wi─Öcej informacji oraz dodatek do przegl─ůdarki blokuj─ůcy Google Analytics: tools.google.com oraz na stronie https://hotjar.com

Refericon – na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja obs┼éuguj─ůca polecenia produktów Healthy Food, u┼╝ytkowników, dzi─Öki plikom cookies mamy mo┼╝liwo┼Ť─ç szybko potwierdzi─ç Twoj─ů to┼╝samo┼Ť─ç, dzi─Öki czemu korzystanie z naszych Us┼éug staje si─Ö znacznie ┼éatwiejsze i bardziej dost─Öpne. „Pliki cookie” s─ů wykorzystywane przez Refericon wy┼é─ůcznie w celu personalizacji konkretnego u┼╝ytkownika wi─Öcej informacji na stronie: https://www.refericon.pl

RTB House, Criteo – pliki cookie wykorzystuj─ůce informacje zebrane o u┼╝ytkowniku pozwalaj─ůce personalizowa─ç wy┼Ťwietlane reklamy pod jego preferencje. Pliki cookie” s─ů wykorzystywane przez dostawców wy┼é─ůcznie w celu personalizacji konkretnego u┼╝ytkownika. Wi─Öcej informacji na stronie: https://www.criteo.com/ oraz https://www.rtbhouse.com/pl/

 

INNE PLIKI COOKIES

Wykorzystywane ma stronach – cookies _cfdui

Thulium – na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja u┼éatwiaj─ůca kontakt u┼╝ytkownika z biurem obs┼éugi klienta, oraz usprawniaj─ůca kontakt telefoniczny u┼╝ytkowników, dzi─Öki plikom cookies mamy mo┼╝liwo┼Ť─ç zareagowa─ç na wys┼éan─ů przez u┼╝ytkownika pro┼Ťb─Ö o kontakt telefoniczny. „Pliki cookie” s─ů wykorzystywane przez Thulium. wy┼é─ůcznie w celu prawid┼éowego wy┼Ťwietlenia apletu zamówienia rozmowy i nie przechowuj─ů ┼╝adnych danych osobowych.
wi─Öcej informacji na stronie: https://thulium.pl/

Modu┼é ┼Ťledz─ůcy Facebooka – cookies _fr

Facebook – na stronie internetowej wykorzystywane s─ů pliki cookies zapisuj─ůce id przegl─ůdarki i zaszyfrowan─ů wersj─Ö to┼╝samo┼Ťci u┼╝ytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalaj─ů nam analizowa─ç ilo┼Ť─ç odwiedzin u┼╝ytkowników przekierowanych do strony z linków opublikowanych na Facebooku i dostosowywa─ç komunikacj─Ö oraz ofert─Ö do potrzeb odwiedzaj─ůcych.
wi─Öcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Podstawy prawne przetwarzania

Powy┼╝sze dane zbieramy w oparciu o zgod─Ö wyra┼╝on─ů przez u┼╝ytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane mo┼╝emy przetwarza─ç równie┼╝ na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

 

Czy pliki “cookies” zawieraj─ů dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy u┼╝yciu plików “cookies” mog─ů by─ç zbierane wy┼é─ůcznie w celu wykonywania okre┼Ťlonych funkcji na rzecz u┼╝ytkownika. Takie dane s─ů zaszyfrowane w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Jak d┼éugo b─Ödziemy przetwarza─ç pliki “cookies”?

W przypadku wyra┼╝enia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyra┼╝enia zgody na ich zapisywanie, b─Ödziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosi─ç Ci─Ö o ponowne wyra┼╝enie zgody na ich zapisywanie.

 

Usuwanie plików “cookies”

Standardowo oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych domy┼Ťlnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urz─ůdzeniu ko┼äcowym. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików “cookies” w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym przes┼éaniu na urz─ůdzenie u┼╝ytkownika. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików “cookies” dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)
FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia)
Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)
Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)

Ograniczenie stosowania plików “cookies” mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronie internetowej.

 

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Strony internetowe Operatora s─ů zaopatrzone w ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa, maj─ůce na celu ochron─Ö danych pozostaj─ůcych pod nasz─ů kontrol─ů przed ich utrat─ů, niew┼éa┼Ťciwym wykorzystaniem czy modyfikacj─ů. Zobowi─ůzujemy si─Ö chroni─ç wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpiecze┼ästwa i zachowania poufno┼Ťci. Operator stron internetowych oferuje U┼╝ytkownikom mo┼╝liwo┼Ť─ç zrezygnowania z otrzymywania materia┼éów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia U┼╝ytkownikom opcj─Ö usuni─Öcia informacji o sobie z baz danych i umo┼╝liwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysy┼éanych za pomoc─ů listów elektronicznych.

 

Polityka prywatno┼Ťci

Zgody marketingowe

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezb─Ödne do prawid┼éowego dzia┼éania. Zasady stosowania plik├│w cookies w Polityce prywatno┼Ťci.