app Lider diety LOW FODMAP | -23% z kodem: SUMMER na całą ofertę w tym diety z Wyborem Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Healthy Food pragnie zapewnić, że dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

 

W niniejszym regulaminie znajdzie informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Healthy Food.

 

Polityka dotyczy wszystkich Klientów Healthy Food, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową www.hfood.pl

 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych przedsiębiorców. Każdy z tych przedsiębiorców może mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi stron trzecich.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu hfood.pl, określającym warunki korzystania z naszych usług.

 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: iod@hfood.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Krzysztof Stawiński, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: iod@hfood.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź

 

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

 

Wstęp

 

W tej Polityce znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Healthy Food.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z Healthy Food, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy (przyjęcie od Ciebie zamówienia).

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

HEALTHY FOOD GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krzysztof Stawiński, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź, NIP: 7292731629, REGON: 384229593.

2. Świadczenie usług Healthy Food

Świadczenie usług Healthy Food obejmuje następujące działania po stronie Healthy Food: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług (marketing bezpośredni).

3. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług Healthy Food?

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.hfood.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z usługami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

5. Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych Healthy Food), na podstawie złożonego zamówienia na zestawy dietetyczne Healthy Food – przez okres realizacji zamówienia;

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka Healthy Food (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;

3) marketing własnych produktów lub usług Healthy Food, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Healthy Food marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

4) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

5) ewentualna windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Healthy Food w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Healthy Food, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Healthy Food.

6. Czy udostępniamy komukolwiek Twoje dane?

Udostępniamy dane Klientów Healthy Food tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług Healthy Food. Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Healthy Food jako administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi Healthy Food współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

7. Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa:

 • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu:

– w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Healthy Food,
– dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Healthy Food, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

 • prawo dostępu do Twoich danych

w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Healthy Food;

 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do usunięcia Twoich danych,

jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Healthy Food nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

 • prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie,

w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Healthy Food przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia).

 • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

• jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
• jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
• jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
• jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

Healthy Food udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z naszym biurem obsługi.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Healthy Food może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Polityka plików “cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest HEALTHY FOOD GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krzysztof Stawiński, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź, NIP: 7292731629, REGON: 384229593. (Zwanego dalej Operatorem).

 

Czym są pliki “cookie?

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików “cookies”?

Pliki “cookies” używamy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

Jakich plików “cookies” używamy?

 

 

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • „analityczne” pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

 

Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:

Google Analytics, HotJar – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
Więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com oraz na stronie https://hotjar.com

Refericon – na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja obsługująca polecenia produktów Healthy Food, użytkowników, dzięki plikom cookies mamy możliwość szybko potwierdzić Twoją tożsamość, dzięki czemu korzystanie z naszych Usług staje się znacznie łatwiejsze i bardziej dostępne. „Pliki cookie” są wykorzystywane przez Refericon wyłącznie w celu personalizacji konkretnego użytkownika więcej informacji na stronie: https://www.refericon.pl

RTB House, Criteo – pliki cookie wykorzystujące informacje zebrane o użytkowniku pozwalające personalizować wyświetlane reklamy pod jego preferencje. Pliki cookie” są wykorzystywane przez dostawców wyłącznie w celu personalizacji konkretnego użytkownika. Więcej informacji na stronie: https://www.criteo.com/ oraz https://www.rtbhouse.com/pl/

 

INNE PLIKI COOKIES

Wykorzystywane ma stronach – cookies _cfdui

Thulium – na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z biurem obsługi klienta, oraz usprawniająca kontakt telefoniczny użytkowników, dzięki plikom cookies mamy możliwość zareagować na wysłaną przez użytkownika prośbę o kontakt telefoniczny. „Pliki cookie” są wykorzystywane przez Thulium. wyłącznie w celu prawidłowego wyświetlenia apletu zamówienia rozmowy i nie przechowują żadnych danych osobowych.
więcej informacji na stronie: https://thulium.pl/

Moduł śledzący Facebooka – cookies _fr

Facebook – na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisujące id przeglądarki i zaszyfrowaną wersję tożsamości użytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalają nam analizować ilość odwiedzin użytkowników przekierowanych do strony z linków opublikowanych na Facebooku i dostosowywać komunikację oraz ofertę do potrzeb odwiedzających.
więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

 

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Jak długo będziemy przetwarzać pliki “cookies”?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.

 

Usuwanie plików “cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)
FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia)
Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)
Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)

Ograniczenie stosowania plików “cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

 

Polityka prywatności

Zgody marketingowe

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania. Zasady stosowania plików cookies w Polityce prywatności.