app Lider diety LOW FODMAP | -23% z kodem: SUMMER na całą ofertę w tym diety z Wyborem Menu

Zgody marketingowe i RODO

Zamawiając dietę, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HEALTHY FOOD GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. 3 maja 64/66C, Łódź (kod pocztowy: 93-408), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000080047, numer NIP: 729-273-16-29, numer Regon: 384229593, , w celach marketingowych polegających na informowaniu mnie drogą mailową oraz telefoniczną o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego. Zgoda dotyczy następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

 

Wstęp

W tej Polityce znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Healthy Food.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z Healthy Food, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy (przyjęcie od Ciebie zamówienia).

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

HEALTHY FOOD GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krzysztof Stawiński, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 Łódź, NIP: 7292731629, REGON: 384229593.

2. Świadczenie usług Healthy Food

Świadczenie usług Healthy Food obejmuje następujące działania po stronie Healthy Food: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług (marketing bezpośredni).

3. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług Healthy Food?

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.hfood.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z usługami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

5. Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych Healthy Food), na podstawie złożonego zamówienia na zestawy dietetyczne Healthy Food – przez okres realizacji zamówienia;

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka Healthy Food (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;

3) marketing własnych produktów lub usług Healthy Food, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Healthy Food marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

4) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

5) ewentualna windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Healthy Food w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Healthy Food, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Healthy Food.

6. Czy udostępniamy komukolwiek Twoje dane?

Udostępniamy dane Klientów Healthy Food tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług Healthy Food. Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Healthy Food jako administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi Healthy Food współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

7. Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa:

  • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu:

– w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Healthy Food,
– dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Healthy Food, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

  • prawo dostępu do Twoich danych

w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Healthy Food;

  • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • prawo do usunięcia Twoich danych,

jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Healthy Food nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

  • prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie,

w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Healthy Food przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia).

  • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

• jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
• jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
• jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
• jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

Healthy Food udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z naszym biurem obsługi.

 

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Healthy Food może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania. Zasady stosowania plików cookies w Polityce prywatności.