app rabat do -15% na zdrowe diety od healthy food 馃dowiedz si臋 wi臋cej 馃

Zgody marketingowe i RODO

Zamawiaj膮c diet臋, wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez firm臋 COMIDA Sp. Z o.o. k z siedzib膮 w 艁odzi, adres: ul. 3 maja 64/66C, 艁ód藕 (kod pocztowy: 93-408), wpisana do rejestru przedsi臋biorców prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi艢ródmie艣cia w 艁odzi XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 000080047, numer NIP: 729-273-16-29, numer Regon: 384229593, , w celach marketingowych polegaj膮cych na informowaniu mnie drog膮 mailow膮 oraz telefoniczn膮 o promocjach dotycz膮cych cateringu dietetycznego. Zgoda dotyczy nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

 

Wst臋p

W tej Polityce znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Healthy Food.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezb臋dne do zawarcia umowy z Healthy Food, jak równie偶 mo偶e wynika膰 z przepisów prawa – brak podania danych uniemo偶liwi zawarcie umowy (przyj臋cie od Ciebie zamówienia).

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

COMIDA Sp. z o.o. k, Krzysztof Stawi艅ski, ul. 3 maja 64/66C, 93-408 艁o虂dz虂, NIP: 7292731629, REGON: 384229593.

2. 艢wiadczenie us艂ug Healthy Food

艢wiadczenie us艂ug Healthy Food obejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania po stronie Healthy Food: czynno艣ci administracyjne zwi膮zane z przyj臋ciem i realizacj膮 zamówienia, za po艣rednictwem 艣rodków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie op艂at, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelno艣ci, kontrol臋 jako艣ci us艂ug, oferowanie Ci produktów i us艂ug (marketing bezpo艣redni).

3. Jakie dane przetwarzamy w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug Healthy Food?

Dane osobowe (imi臋, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w zwi膮zku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.hfood.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak d艂ugo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wy艂膮cznie w zwi膮zku z us艂ugami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstaw臋. Dane te przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 ró偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Po up艂ywie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

5. Jaki to cel, podstawa i jak d艂ugo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych Healthy Food), na podstawie z艂o偶onego zamówienia na zestawy dietetyczne Healthy Food – przez okres realizacji zamówienia;

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka Healthy Food (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyra偶onej zgody – do czasu cofni臋cia zgody;

3) marketing w艂asnych produktów lub us艂ug Healthy Food, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyra偶onej zgody – do czasu cofni臋cia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Healthy Food marketingu bezpo艣redniego swoich us艂ug. W tym celu przetwarzane b臋d膮 dane w zakresie: imi臋, nazwisko, dane kontaktowe;

4) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowo艣ci – przez 5 lat od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, w którym p艂atno艣膰 zwi膮zana ze zrealizowan膮 umow膮 zosta艂a ostatecznie sp艂acona, rozliczona lub przedawniona;

5) ewentualna windykacja i dochodzenie roszcze艅 oraz obrona praw Healthy Food w post臋powaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Healthy Food, do czasu up艂ywu okresów przedawnienia roszcze艅, zgodnie z obwi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Healthy Food.

6. Czy udost臋pniamy komukolwiek Twoje dane?

Udost臋pniamy dane Klientów Healthy Food tylko wtedy, gdy jest to niezb臋dne w zwi膮zku z realizacj膮 us艂ug Healthy Food. Dzia艂ania takie s膮 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych. Mo偶emy udost臋pnia膰 dane podmiotom przetwarzaj膮cym je na zlecenie Healthy Food jako administratora, m.in. kurierom realizuj膮cym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi Healthy Food wspó艂pracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom us艂ug IT maj膮cym siedzib臋台 w Polsce, dostawcom us艂ug archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzaj膮cym dane w celu windykacji nale偶no艣ci, kancelariom prawnym 艣wiadcz膮cym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzaj膮台 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

7. Masz kontrol臋 nad swoimi danymi i masz nast臋puj膮ce prawa:

  • prawo do wyra偶enia oraz cofni臋cia zgód na:

– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail, numer sms, w drodze po艂膮czenia telefonicznego lub za po艣rednictwem automatycznych urz膮dze艅 wywo艂uj膮cych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu:

– w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpo艣redniego produktów lub us艂ug Healthy Food,
– dotycz膮cego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Healthy Food, z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczególn膮 sytuacj膮;

  • prawo dost臋pu do Twoich danych

w tym uzyskania kopii danych podlegaj膮cych przetwarzaniu, tak偶e w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, 藕ródle ich pozyskania przez Healthy Food;

  • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;

  • prawo do usuni臋cia Twoich danych,

je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do celów, w których zosta艂y zebrane, a Healthy Food nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowi膮zku prawnego;

  • prawo do przenoszenia danych udost臋pnionych nam przez Ciebie,

w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby艣 chcia艂 udost臋pni膰 je innemu dostawcy us艂ug; uprawnienie to dotyczy wy艂膮cznie danych osobowych, które Healthy Food przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia).

  • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w nast臋puj膮cych przypadkach (przy sk艂adaniu wniosku nale偶y wskaza膰 jeden z poni偶szych przypadków):

• je艣li masz zastrze偶enia co do prawid艂owo艣ci Twoich danych;
• je艣li uwa偶asz, 偶e nie powinni艣my przetwarza膰 Twoich danych, ale jednocze艣nie nie chcesz, aby艣my je usun臋li;
• je艣li takie dane osobowe nie s膮 ju偶 nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w zwi膮zku z dochodzeniem roszcze艅;
• je艣li wyrazi艂e艣 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowi膮zkiem jest sprawdzenie, czy powinni艣my je dalej przetwarza膰.

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoni膮c na nasz膮 infolini臋.

Healthy Food udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem najpó藕niej w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego 偶膮dania jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Mo偶emy równie偶 nagrywa膰 Twoje po艂膮czenia telefoniczne z naszym biurem obs艂ugi.

 

Skarga do organu nadzorczego

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególno艣ci ze wzgl臋du na swój nagminny charakter, Healthy Food mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odmówi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Je偶eli s膮dzisz, 偶e przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego, w szczególno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim swojego zwyk艂ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope艂nienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Serwis wykorzystuje pliki cookies niezb臋dne do prawid艂owego dzia艂ania. Zasady stosowania plik贸w cookies w Polityce prywatno艣ci.